Artikelen omtrent de Zorgverzekeringswet

Noot: dit is de zevende pagina met betrekking tot de veranderingen in de zorgverzekeringswet in 2006. De andere pagina´s vindt u hier:
2012 – 201120102009200820072006

Op deze pagina:

- Uitleg over het vonnis Centrale Raad van Beroep van 13-12-2011 – 6 februari 2012
- MEDEDELING SBNGB – 23 januari 2012

Uitleg over het vonnis Centrale Raad van Beroep van 13-12-2011

Op de website van onze Spaanse strijders www.vngsint.com vindt u het jaarverslag van de Spaanse vereniging (Deze is onderdeel van de Stichting, zoals ook Portugal dat is).
Ik heb de twee punten die ook voor Portugal van belang zijn gekopieerd.
Merk op dat Nederland nog steeds winst maakt, wat niet toegestaan is !
Jan Clements

Uitleg over het vonnis Centrale Raad van Beroep van 13-12-2011
De penningmeester Albert Kiffen geeft een uiteenzetting waar de CRvB is tekortgeschoten.
Het EHvJ in Luxemburg gaf opdracht aan de CRvB te onderzoeken of er mogelijk sprake was van discriminatie en zo ja om dat te herstellen.
Wij kregen een uitnodiging van de CRvB om uit te leggen waarom wij worden gediscrimineerd.
De CRvB had o.m. een delegatie van Volksgezondheid uitgenodigd en vragen gesteld, waarbij het altijd ging over de ingezetenen in Nederland. Over de mensen buiten Nederland werd bijna niet gesproken.
Groot was onze verbazing toen wij op 13 december 2011 de negatieve uitslag kregen.
De CRvB vond alles niet overtuigend genoeg en werd afgedaan met “bestuurlijke naïviteit”.
Ons hebben berichten bereikt dat het CVZ reeds op 15 december 2011 (2 dagen ná het vonnis) brieven heeft gestuurd aan allerlei mensen met de mededeling dat wij de zaak verloren hebben.
In het eerste Kort Geding hebben wij al de woonlandfactoren bereikt wat wil zeggen dat b.v. een echtpaar met uitsluitend een AOW-uitkering al € 2.400,- per jaar minder premie betaalt.
Dit dankzij ons proces. Voor mensen met een hoger pensioen is dit veel meer.
Wij zullen formeel een eigen conclusie voorbereiden en deze voorleggen aan het EHvJ.
Albert Kiffen vervolgt dat de kosten van de pensioenlandzorg worden verdeeld over alle verdragsgerechtigden. Hiertegen hebben wij bezwaar aangetekend.
Nederland rekent af met Spanje op basis van vaste bedragen.
AGIS heeft toegezegd een kostenverzameling te zullen maken.

8. Toekomst Vereniging en relatie tot de Stichting.
Recentelijk hebben wij met het bestuur van de SBNGB besloten om door te gaan. Aan de nu hier aanwezige mensen richten wij de vraag of wij ook met de VNGS moeten doorgaan.
In de komende periode moet nog aandacht worden besteed aan:
- de wet KOB (Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen) inzake het bedrag van € 33,09 hetwelk wij per maand minder aan AOW ontvangen. Hieromtrent hebben wij via onze advocaat een klacht ingediend bij het EU-Hof en zijn in afwachting van antwoord.
- verder houden wij de woonlandfactoren in de gaten die zijn vastgesteld tot 2015.
- bestrijding van het dubbel betalen.
- wij dienen als gesprekspartner naar de overheid.
- betreffende het EHRM (Europese Hof voor de Rechten van de Mens) zijn wij bezig te onderzoeken wat onze kansen zijn.
Wij hebben al aan 2 zeer gespecialiseerde advocaten om kostenopgave gevraagd.
Van onze Franse zusterorganisatie hebben wij reeds bericht ontvangen dat zij met ons samen zullen doen.
Wij hebben het voorstel om de VNGS te laten voortbestaan. Op dit moment hebben wij nog € XXXXX in kas. Omdat wij niet weten wat e.e.a zal gaan kosten impliceert dit dat wij weer contributie gaan vragen. Als de Fransen ook nog een flinke inspanning doen zou het mogelijk een haalbare kaart kunnen zijn.
Betreffende de gemiddelde zorgkosten legt de heer Kiffen uit dat er in 2015 een wijziging zal komen. Men wil in Europa toe naar afrekening op werkelijk gemaakte kosten.
De gemiddelde zorgkosten voor de betalende verdragsgerechtigden in België, Duitsland en Frankrijk bedroegen in 2010 € 1.038,- per persoon. In totaal € 42,9 miljoen. Nederland ontving aan verdragsbijdrage in 2010 voor die drie landen € 1.602,- per persoon, of in totaal € 66,2 miljoen. Voor die 3 landen een winst voor Nederland van € 23,3 miljoen.
In ons eerste Kort Geding heeft de rechter bepaald dat Nederland niet meer mag betalen dan de werkelijke kosten.
Bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens schijnen alle contacten schriftelijk te gaan.
Een verzoek moet worden gedaan binnen 6 maanden nadat de hoogste rechter een uitspraak heeft gedaan. Daar zal men bekijken of de zaak voor verdere behandeling in aanmerking komt.
Besloten wordt om een klacht in te dienen bij het EHRM, hetgeen naar verluidt wel een jaar zal duren.
Ook zal gezocht worden naar een geschikte advocaat met ’n redelijk kostenplaatje.
Onder meer wordt een opmerking gemaakt dat, stel dat zowel de stichting als de vereniging de handdoek in de ring gooien, dan kunnen wij verwachten dat de arrogantie in Nederland nog groter wordt.

…terug naar boven…

MEDEDELING SBNGB

Verzoek CVZ tot intrekking ingediende bezwaarschriften

Naar aanleiding van het vonnis van de CRvB van 13 December 2011 heeft CVZ besloten diegenen die over de loop van de afgelopen procesjaren bezwaarschriften hebben ingediend te benaderen met het verzoek deze formeel te willen intrekken. Er is zelfs al een dergelijk verzoek opgedoken met als dagtekening 15 december, nauwelijks 1 ½ dag na het vonnis!

In het licht van plannen die binnen de stichting op dit moment worden onderzocht om alsnog actie te ondernemen tegen het onacceptabele vonnis van de Centrale Raad van Beroep, acht het bestuur het niet in belang van genoemd initiatief om gevolg te geven aan dit verzoek. Wij suggereren u dan ook niets te ondernemen welke optie CVZ inderdaad ook in de brief als zodanig vermeld. In dat geval dient u aan te geven of u van de gelegenheid gebruik wilt maken gehoord te worden. Ook als u dat niet wenst, hetgeen wij waarschijnlijk achten, dan is die mededeling eigenlijk ook niet vereist omdat CVZ sowieso een beslissing gaat nemen op uw bezwaarschriften.

Op korte termijn hopen wij u te kunnen berichten over welke mogelijke actie de stichting/vereniging denkt over te gaan.

Voorst maken wij u attent op de brief van 18 januari van de minister van VWS aan de Tweede Kamer met betrekking tot het vonnis in deze zaak. U vindt deze weergegeven op onze website www.vngsint.com.
Bij lezing daarvan zult u tot de conclusie komen dat daarin kort gezegd de eerder uitvoerig aan de orde geweest zijnde opt-in regeling voor de minister volstrekt onacceptabel is. Daarmee komt het eerder in Alfaz del Pi gehouden symposium georganiseerd door Mw. Myra Koomen in het juiste daglicht te staan. Deze bijeenkomst was juist georganiseerd om deze regeling in het vooruitzicht te stellen terwijl nu blijkt dat er daarbij voor de muziek werd uitgelopen en verdragsgerechtigden alleen maar iets zijn voorgespiegeld dat niet haalbaar is gebleken.

Het bestuur.

…terug naar boven…