Artikelen omtrent de Zorgverzekeringswet

Noot: dit is de zesde pagina met betrekking tot de veranderingen in de zorgverzekeringswet in 2006. De andere pagina´s vindt u hier:
2012 – 2011 – 20102009200820072006

Op deze pagina:

- Pensionado’s krijgen in hoger beroep geen gelijk – 15 december 2011
- MEDEDELING SBNGB – 7 november 2011
- Artikel uit de Volkskrant 01-11-2011, pagina 6 – 2 november 2011
- Reactie uitstel uitspraak CRvB – 2 november 2011
- MEDEDELING SBNGB DD. 31.10.2011 – 31 oktober 2011
- MEDEDELING VNGS DD. 12.10.2011 – 18 oktober 2011
- CVZ GING IN DE FOUT VOOR WAT BETREFT GEWEZEN MILITAIREN EN AMBTENAREN – 22 september 2011
- Uitspraak Centrale Raad van Beroep in de zaak N. (18-07-2011) – 19 juli 2011
- Mededeling SBNGB dd. 09.07.2011 – 11 juli 2011
- Centrale Raad van Beroep onderzoekt feiten – 5 juli 2011
- Hoorzitting 29 juni – 4 juli 2011
- Mededeling SBNGB dd. 30.06.2011 – 4 juli 2011
- Brief van het Ministerie van Financiën – 23 juni 2011
- Mededeling SBNGB dd. 08.06.2011 – 15 juni 2011
- Nieuws in de voortgang van onze rechtszaak tegen de ZVW – 26 mei 2011
- Vervolg op het hoofdstuk “Nederland discrimineert opnieuw” – 26 mei 2011
- Nederland discrimineert opnieuw – 5 mei 2011
- Centrale Raad van Beroep – Pleitnota Advocaat – april 2011
- De Nationale Ombudsman en de Zorgverzekeringswet 2006 – april 2011
- Behandeling hoger beroepen Zorgverzekeringswet – april 2011
- Brief Rechtbank Amsterdam – maart 2011
- CVZ legt onterechte jaarafrekeningen zvw-bijdrage op – februari 2011

Pensionado’s krijgen in hoger beroep geen gelijk

In zijn uitspraak van 13 December 2011 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat gepensioneerde burgers met een Nederlands wettelijk pensioen die in een ander EU-land wonen voor ontvangen zorg in die lidstaat een bijdrage moeten betalen.
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.
Het gaat in deze uitspraak om burgers met een Nederlands wettelijk pensioen die in een andere EU-lidstaat wonen. Burgers die in Nederland wonen, vallen onder de wettelijk verplichte zorgverzekering. Burgers die in een ander EU-land wonen maar wel een Nederlands wettelijk pensioen ontvangen, hebben op grond van Europese regels recht op zorg in het EU-land waarin zij wonen. Omdat Nederland voor die zorg moet betalen aan het woonland, mag Nederland een bijdrage inhouden op het pensioen.
Door invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 zijn meer burgers onder de verplichte zorgverzekering gaan vallen en daardoor ook onder de Europese regels. Zij moesten een bijdrage gaan betalen.
De gepensioneerden zijn van mening dat de bijdrage in strijd is met de Europese regelgeving. De Centrale Raad van Beroep stelde daarover vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in zijn arrest van 14 oktober 2010 (Van Delft C-345/09) dat de Zorgverzekeringswet niet in strijd is met de Europese regels. In zijn uitspraak van 15 juli 2011 (BR1934) oordeelde de Centrale Raad van Beroep op dit punt overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Wel stelde het Hof van Justitie van de Europese Unie in het arrest Van Delft dat ER ook bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 geen verschil in behandeling mag zijn geweest tussen burgers die in Nederland wonen en burgers die in een ander EU-land wonen. De Centrale Raad van Beroep moest dat aan de hand van het arrest Van Delft zelf beoordelen.
De Centrale Raad van Beroep komt in deze uitspraak tot het oordeel dat bij de invoering van de Zorgverzekeringwet in 2006 geen sprake is geweest van ongunstiger behandeling van burgers die met een Nederlands wettelijk pensioen in een ander EU-land wonen ten opzichte van burgers die in Nederland wonen.

Utrecht, 13 December 2011.

Het PDF-bestand met de uitspraak vindt u op de website onder “Nieuws”.

…terug naar boven…

MEDEDELING SBNGB

UITSPRAAK CENTRALE RAAD VAN BEROEP UITGESTELD TOT 13 DECEMBER 2011
De datum van de hopelijk definitieve uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is van 2 november verschoven naar 13 december 2011.
Onderwerp van deze zaak is de opdracht aan de Centrale Raad van Beroep van het EU Hof van Justitie in Luxemburg in haar vonnis van 14 oktober 2010 onderzoek te doen ter beantwoording van de suggestie dat onze doelgroep bij de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1.1.2006 zou zijn gediscrimineerd ten opzichte van de Nederlandse ingezetenen.
Afgelopen weken verscheen er in de Nederlandstalige pers aan de Costa Blanca, Spanje, een oproep tot bijwoning van een bijeenkomst voor postactieve Nederlanders te houden op 22 november, waar informatie gegeven zal worden over de stand van zaken m.b.t. de mogelijkheid voor toetreding tot de Nederlandse Zorgverzekeringswet de z.g. opt-in regeling. Deze bijeenkomst wordt belegd door het ministerie van VWS en het College van Zorgverzekeraars CVZ.
Het is inmiddels al lang bekend dat het juiste deze opt-in, naast de eerder door ons afgedwongen woonlandfactoren, onderwerp is geweest van het proces dat onze Stichting tegen de Staat sinds eind 2005 voert en nu mogelijk op 13 december zijn beslag krijgt.
De inhoud van de oproep geeft aan dat er zeer ver gevorderde plannen bestaan om een vrijwillige toetreding tot de ZVW, een z.g. opt-in, ook beschikbaar te maken voor onze doelgroep de z.g. verdragsgerechtigden, met de kennelijke bedoeling om de vermeende discriminatie zoals uitgesproken in de uitspraak van het Europese Hof ongedaan te maken.
Zouden deze plannen inderdaad werkelijkheid worden, dan is daarmee weer een van de belangrijkste doelstellingen van onze stichting verwezenlijkt.
Er is meer goed nieuws. Zoals bekend verkregen wij eerder het z.g. recht op pensioenlandzorg waarmee vanaf 1.5.2010 de verdragsgerechtigden op basis van een “verklaring van zorg” toegang hebben tot het volledige basispakket in Nederland. Die toegang wordt nu vanaf 2012 vereenvoudigd doordat de genoemde benodigde verklaring komt te vervallen en u rechtstreeks met uw EHIC aanspraak kunt maken op het basispakket in Nederland.
Het heeft allemaal lang geduurd maar uiteindelijk lijkt het er dan toch op dat al onze inspanningen worden beloond.
Het bestuur.

…terug naar boven…

Artikel uit de Volkskrant 01-11-2011, pagina 6

‘Achtergestelde’ pensionado moet uitspraak afwachten
JET BRUINSMA
AMSTERDAM

Nederlandse gepensioneerden die in het buitenland wonen, zijn vaak duizenden euro’s meer kwijt aan ziektekosten dan leeftijdsgenoten in Nederland. De Centrale Raad van Beroep kijkt of dit discriminatie is.
Volgende maand, zes jaar en een reeks rechtszaken later, beslist de Nederlandse rechter of de staat zich schuldig heeft gemaakt aan het discrimineren van Nederlandse gepensioneerden in het buitenland. Want sinds de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 van kracht werd, zijn ‘pensionado’s’ vaak duizenden euro’s meer kwijt aan ziektekosten dan hun leeftijdgenoten in Nederland.
Het zal je gebeuren: je woont als Nederlandse gepensioneerde in het buitenland en plotseling wordt je Nederlandse ziektekostenverzekering opgezegd. Je kunt je aanmelden bij het ziekenfonds in het land waar je woont. Je zorgpremie zal vanaf 1 januari 2006 – als in Nederland een nieuwe Zorgverzekeringswet wordt ingevoerd – voortaan automatisch worden ingehouden op je Nederlandse pensioen. Het overkwam eind 2005 zo’n 70 duizend Nederlandse pensionado’s.
Stelt de rechter hen in het gelijk, dan kan de Nederlandse overheid een miljoenenclaim tegemoet zien van de gedupeerde pensionado’s. De uitspraak is hun laatste kans om genoegdoening te krijgen voor het onrecht dat hun, vinden zij, is aangedaan. Beroep tegen de beslissing is niet meer mogelijk. Wellicht kunnen ze het nog hogerop zoeken bij het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. Maar dat lijkt zinloos: de wachttijd daar is lang en de pen- sionado’s zijn oud.
De ‘slachtoffers van de zorgwet’ begonnen hun lange mars langs de rechters op 1 januari 2006. Toen gingen het ziekenfonds en de particuliere verzekering op in een nieuwe zorgverzekering. Voortaan was elke zorgverzekeraar verplicht om iedereen, ongeacht leeftijd en kwalen, te accepteren voor dezelfde premie. De Nederlandse ingezetenen schoven soepel door naar de nieuwe zorgverzekering; de verzekeraars accepteerden hen voor deze keer allemaal inclusief hun aanvullende polissen. Maar tienduizenden pensionado’s in het buitenland met een particuliere polis raakten hun verzekering kwijt.
Als gevolg van de nieuwe zorgwet vielen zij voortaan onder de regels van de Europese Unie. Sinds 2006 houdt Nederland op hun AOW, (nabestaanden-) pensioen of WAO-uitkering maandelijks een premie in voor ziektekosten. Ze kunnen zich melden bij het ziekenfonds ter plaatse. Ook degenen die een eigen voorziening willen treffen en geen gebruikmaken van het lokale ziekenfonds, betalen die premie. Een van hun klachten is dat het ziekenfonds veel minder zorg vergoedt dan hun oude polis. Daarmee konden ze voor 2006, bijvoorbeeld in Spanje, terecht in privéklinieken, vaak bij Nederlands sprekende artsen. Maar de Seguridad Social, het Spaanse ziekenfonds, doet geen zaken met privéklinieken.
Bijverzekeren bleek nauwelijks mogelijk, tenzij voor torenhoge premies. Dat kwam doordat Nederlandse verzekeraars voor 2006 geen risico liepen op oudere (dus vaker zieke) verzekerden; dat was namelijk uitgesmeerd over het totale verzekerdenbestand. Maar in het nieuwe verzekeringsregiem vormen de pensionado’s een aparte, kleine groep, die de verzekeraar verlies oplevert. Tenzij ze een kostendekkende, voor velen onbetaalbare, premie betalen. ‘In 2006 werden we uit de solidariteit gegooid’, zegt Cees van der Wiel, voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland. ‘We hebben tientallen jaren premie betaald. Nu we oud zijn, kunnen wij er niet meer van profiteren, terwijl de verzekeraar zijn reservekas kon spekken.’
De reactie van Hans Hoogervorst, de toenmalige minister van Volksgezondheid, en Hans Wiegel, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, was dat ze niet konden ingrijpen in het handelen van private zorgverzekeraars, op straffe van een veroordeling door Europa. In hun woonland konden de pensionado’s zich evenmin bijverzekeren, omdat ook daar de verzekeraars niet zitten te wachten op dure bejaarde verzekerden uit andere Europese lidstaten.
Vanaf het begin verzetten de pensionado’s zich fel tegen hun nieuwe status. In zes jaar tijd voerde hun belangenorganisatie (met steun van onder anderen voormalig Eurocommissaris Frans Andriessen, pensionado in België) een reeks rechtszaken. Kosten: een half miljoen euro. Deels met succes: hun zorgpremie, die even hoog was als in Nederland, werd onmiddellijk afgestemd op omvang en kostenniveau van de zorg in het woonland (lees: doorgaans verlaagd). Het toenmalige VVD-Kamerlid Edith Schippers (nu minister van Volksgezondheid) had daar al voor gepleit tijdens de debatten over de zorgwet. Maar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg – de hoogste rechter in Europa – oordeelde uiteindelijk dat Nederland de zorgpremie van alle de pensionado’s mocht inhouden. Het Hof sloot echter niet uit dat de ‘particuliere’ pensionado’s in 2006 wel degelijk waren gediscrimineerd. De Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in Nederland voor de sociale zekerheid – zocht het uit en doet op 13 december uitspraak.
Hoe maken de pensionado’s het na zes jaar zorgwet? Een gedeelte wist zich toch bij te verzekeren of betaalt de zorg uit eigen zak. Dat kost soms duizenden euro’s per jaar meer dan in de goede oude tijd. Anderen gingen terug naar Nederland: wie minder dan zes maanden per jaar in het buitenland verblijft, woont officieel in Nederland en kan zich daar gewoon verzekeren. En een onbekend aantal heeft zich wel ingeschreven en verzekerd in Nederland, maar bleef in het buitenland wonen.
Niemand weet hoeveel van die ‘spookpensionado’s’ er zijn. Zo wonen er volgens recente cijfers van het ministerie van Volksgezondheid bijvoorbeeld in Spanje officieel bijna 13 duizend Nederlandse gepensioneerden. ‘Maar het kunnen er evengoed honderdduizend zijn’, zegt penningmeester Albert Kiffen van de Nederlandse belangenorganisatie. De Nationale Ombudsman, die beschikt over een megadossier met klachten van honderden radeloze pensionado’s, heeft vanwege alle perikelen begrip voor de spookpensionado’s.
Hoe heeft de invoering van de zorgwet zo uit de hand kunnen lopen voor de relatief kleine groep Nederlandse gepensioneerden in het buitenland?
Uit stukken en gesprekken met betrokkenen, blijkt dat de meeste politici, verzekeraars en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een blinde vlek hadden voor de particulier verzekerden, een minderheid. Ze waren gefocust op de de meerderheid van ziekenfondsverzekerden. Het CVZ erkent ook dat het geen enkele ervaring had met het innen van bijdragen uit het buitenland. Tijdens de debatten tussen voor- en tegenstanders van de zorgwet werd deze kleine groep gepensioneerden overstemd. Daar kwam een negatieve beeldvorming bij: die pensionado’s zaten lekker aan de Costa’s in hun riante villa’s, en klagen dan over hoge premies. Was het ziekenfonds hun soms te min?
Het simpelste antwoord komt van een Nederlandse verzekeraar: ‘Er is gewoon niet goed nagedacht over de gevolgen voor de pensionado’s.’
België, Duitsland en Spanje meest populair
Anno 2011 wonen er ruim 76 duizend Nederlandse pensionado’s in het buitenland, inclusief hun gezinsleden ruim 100 duizend personen. De meesten in een van de lidstaten van de Europese Unie. Koplopers: België, Duitsland en Spanje. Zij ontvangen hun AOW, (nabestaanden-) pensioen of WAO-uitkering uit Nederland. Krachtens Europese verdragen houdt Nederland daarop een zorgpremie in, die recht geeft op de basiszorg in hun woonland. Voor pensionado’s in Europese landen die niet tot de EU behoren, zijn soortgelijke verdragen gesloten, net als met Marokko en Turkije.

…terug naar boven…

Reactie uitstel uitspraak CRvB

Het opnieuw uitstellen van de uitspraak door de Centrale Raad van Beroep heeft mij naar het keyboard doen grijpen.
Het is al weer eind 2011. 6 jaar geleden werden de mensen die keurig particulier verzekerd waren en in het buitenland resideerden geconfronteerd met een nieuwe wet de ZVW met als laatste artikel 69 (alsof op het laatste moment nog even een groep ouderen, “ belastingontduikers” door Zalm betiteld, gepakt moest worden), dat hen tot hun stomme verbazing classificeerde als “ verdragsgerechtigd” . Een soort tweede rangs Nederlander ondergeschikt aan een Nederlander die in Nederland woont.
Art. 2 gaf de zorgverzekeraars een prachtige gelegenheid deze mensen uit de zorgverzekering te knikkeren, waardoor, oh meevaller, miljarden aan reserves vrijvielen. Met dit geld is op grote schaal reclame gemaakt om de nieuwe potentiële klanten naar hun maatschappij te lokken. Immers in art. 2 stond dat er geen privéverzekering oude stijl meer bestond. Er stond nadrukkelijk niet dat het verboden is deze mensen op de oude voorwaarden te blijven bedienen! Schijnheilig deelde de regering mee dat ze zich niet met een actie van een private verzekering kon bemoeien.
Met de nieuwe wet is in het geheel geen rekening gehouden met de gevolgen voor de Nederlanders die buiten Nederland wonen, zoals door de landsadvocaat voor het Europese Hof toegegeven. Op de vraag van de rechter in die richting was het antwoord kort en krachtig “neen”.
Deze wet is tot stand gekomen omdat Hoogervorst, je weet wel, nadrukkelijk gelogen heeft in het Parlement. Daar maar ook voor de camera zei hij dat het “allemaal zo moest van de EU”. Dank jullie wel door ons gekozen Parlementariërs. (inclusief Edith Schippers thans Minister van VWS)
Hij, Hoogervorst, gaf impliciet de indruk dat de EU verordening 1408/71, een harmonische verordening was, dit betekent dat alle lidstaten zich hiernaar moeten richten; in tegendeel, het is een coördinerende verordening die de lidstaten vrij laat om naar eigen inzicht te handelen, mits zij de onderdanen gelijk behandelen.
In een democratie is het dan zo, dat als je het er niet mee eens bent, je dan maar naar de rechter gaat. Wel dat hebben we gedaan. In Europa ontstond spontaan een actiegroep, in Portugal vertegenwoordigd door de toenmalige voorzitter van de NCA de heer Hub Hendriks.
Tonnen euro’s werden verzameld en wij gingen naar de rechter. In maart 2006 haalden we een groot gelijk bij de rechter in Den Haag. Immers de wet was zo opgezet dat de Nederlanders in het buitenland hetzelfde betaalden, d.w.z inclusief AWBZ, die in de andere lidstaten niet of nauwelijks bestaat. Op die manier had NL b.v. euro 5000 geïncasseerd en aan het woonland 1500 afgedragen. Ziet u al de tevreden lach van Zalm. Toch nog een poot uitgedraaid.
Jammer, maar de rechter in Den Haag oordeelde dat de Nederlanders in het buitenland aanzienlijk minder kosten en gaf opdracht tot de toepassing van een woonlandfactor. Jammer Zalm, weg winst.
Edith Schippers toen parlementariër zei in het openbaar dat die woonlandfactor aan haar inspanningen te danken was. Zo kennen we ze weer, die politici.
Komen we nu aan het verdere verloop bij de diverse rechters.
Eerst nog een actie bij de Raad van State in Den Haag. CVZ had brieven rondgestuurd waarin duidelijk werd medegedeeld dat vastgesteld is dat de Nederlander in de EU (onder bepaalde voorwaarden) verdragsgerechtigd is. Zij die het daarmee niet eens waren maakten officieel bezwaar. De Raad van State heeft ver na de gestelde termijn en ongetwijfeld na nauw overleg met de politiek zijn ei gelegd. Veel te laat kwam het oordeel dat die brief van CVZ helemaal geen beslissing was maar een mededeling. Gevolg alle bezwaarschriften konden de vuilnisbak in. Met deze truc kennen we de politiek weer. Ik vraag me nog steeds af wie dit konijn uit de hoge hoed heeft getoverd. Na een half jaar!
De Rechtbank van Amsterdam nam ook weer de tijd en wees het keuzerecht af. Ons argument In strijd met het vrije verkeer, nonsens etc.
Dus in beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht gaat weer te veel tijd verloren, nee maar er worden prejudiciële vragen gesteld bij het Europese Hof. Dat kostte ook weer de nodige tijd. Ondergetekende heeft ook deze hoorzitting in Luxemburg bijgewoond en ik kan niet anders zeggen dan dat de landsadvocaat af ging als een gieter.
Kort en goed ook het Europese Hof bevestigde dat er geen sprake kan zijn van keuzerecht, maar kwam met huiswerk voor de Centrale Raad van Beroep, en dat ging er vooral om, dat de Raad moet onderzoeken of er dan toch sprake was van discriminatie van de Nederlanders buiten de NL grens.
De Raad heeft hoorzittingen gehouden en beloofde uitspraak 21 september, kwam op het laatste nippertje met de mededeling dat het uitgesteld zal worden tot 2 november, met de magische verklaring: “ wegens bijzondere omstandigheden” . En nu dus opnieuw een uitstel naar 13 december.
Kort voor 21 september vertrok een raadsheer van de CRvB, prof. Twan Tak. Kon hij het gesteggel niet langer aanzien ?
De Raad slaat alle vertragingstechnieken van de voorgangers.
Ik heb deze ZVW geschiedenis gevolgd en ben tot de overtuiging gekomen dat er geen onafhankelijke rechtspraak bestaat. Ik weiger te geloven dat de politiek niet betrokken is bij onze rechtsgang.
De regering heeft bij monde van Hoogervorst al gezegd dat de oudjes vanzelf moe zullen worden (geen geld meer hebben), bovendien als we de zaak voldoende rekken leggen die lastposten vanzelf het loodje en dan lost het zich vanzelf op.
Minachting voor de burger. Wij zien het elke dag.

Jan Clements
Pa2jjc@yahoo.com

…terug naar boven…

MEDEDELING SBNGB DD. 31.10.2011

Met brief van heden heeft de Centrale Raad van Beroep ons bericht dat de uitspraak in onze zaak (en in andere zaken) bepaald is op 13 december 2011 om 12.30 uur!
Het bestuur.

…terug naar boven…

MEDEDELING VNGS DD. 12.10.2011

Ten onrechte aan fiscus afgedragen Zvw bijdrage verdragsgerechtigden

Er is sinds geruime tijd veel te doen geweest over de ZVW bijdragen die ten onrechte aan de fiscus zijn afgedragen. Wij nemen aan dat u daarover bent geïnformeerd.
Ook de Ombudsman heeft zich over deze materie gebogen en dat is voor hem aanleiding geweest onderstaande brief het licht te doen zien.

Teveel betaalde Zvw-bijdrage terugvragen bij Belastingdienst?
Als u emigreert naar een EU- of verdragsland of als u ‘nieuw’ inkomen krijgt uit Nederland in het buitenland, dan stelt het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) vast of u onder de verdragsregeling valt. Voor het verstrekken van het aanvraagformulier, het zogeheten E121 formulier, de wederontvangst en verwerking daarvan heeft het CVZ echter minimaal enkele maanden nodig. In het rapport ‘Zorg(en) in het buitenland’ gepubliceerd in september 2006 constateerde de Nationale Ombudsman al dat het CVZ aan veel mensen in het buitenland niet tijdig een E121 formulier heeft verstrekt. Ook had het CVZ in de eerste maanden van 2006 forse achterstanden in de verwerking van de ingezonden E121 formulieren.

Door deze verwerkingsproblemen bij het CVZ heeft een grote groep pensionado’s en emigranten zich niet tijdig kunnen aanmelden bij een ziektekostenverzekeraar in het verdragsland en is de inning van de Zvw-bijdrage door de inhoudende instantie, zoals de SVB, pensioenfondsen of het UWV, ten onrechte aangemerkt als Zvw binnenland. Veel Nederlanders in het buitenland hebben hierdoor extra moeten bijbetalen. Immers wordt de bijdrage Zvw- binnenland door de inhoudende instantie afgedragen aan de Belastingdienst waar de bijdrage Zvw buitenland wordt afgedragen aan het CVZ. In een brief van eind februari 2011 erkent het Ministerie van Financiën dat het probleem structureel is en nog actueel is, maar teruggaaf over de periode 2006 tot en met 2009 vindt het ministerie ambtshalve niet uitvoerbaar. “De mensen die hier recht op hebben moeten zelf maar om teruggaaf vragen” zo stelt het Ministerie van Financiën.

Teruggaaf Zvw-bijdragen binnenland
U kunt nagaan of u recht heeft op teruggaaf van de Zvw-bijdrage binnenland door de volgende gegevens te controleren:
• Heeft de SVB, UWV, pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij Zvw-bijdrage over de jaren vanaf 2006 Zvw-bijdrage op uw Nederlands inkomen ingehouden?
• Ziet u deze ingehouden bedragen terug in de definitieve jaarafrekening 2006 of 2007 of in de voorlopige jaarafrekening 2008 van het CVZ?
Zijn beide vragen bevestigend te beantwoorden dan heeft u geen recht op teruggaaf over de 2006 tot en met 2009.
Is één van de vragen ontkennend te beantwoorden, dan heeft u waarschijnlijk recht op teruggaaf over deze jaren.
Het jaar 2009 kunt u nog niet controleren omdat u nog geen (voorlopige) jaarafrekening 2009 van het CVZ heeft ontvangen. Wacht daarom de voorlopige jaarafrekening van het CVZ af, die u waarschijnlijk in het najaar 2011 zult ontvangen.
U kunt om teruggaaf verzoeken over de jaren 2006 tot en met 2009 door een brief te sturen aan:

Belastingdienst/ Rivierenland/kantoor Nijmegen
Afdeling EBV/EPV
Postbus 7030
6503 GM Nijmegen

Vermeld in uw brief duidelijk:
- dat u verzoekt om ‘teruggaaf ten onrechte ingehouden bijdrage(n) Zvw’;
- welke perioden/ jaren u via het CVZ in het buitenland verdragsverzekerd was;
- uw bankrekeningnummer.

Let op: over het jaar 2006 kunt u nog tot en met 31 december 2011 teruggaaf vragen.

Bron De Nationale Ombudsman

De inhoud daarvan maakt duidelijk welke stappen genomen moeten worden om restitutie te verkrijgen. Mochten er niettemin vragen zijn dan bestaat er voor onze leden de mogelijkheid in deze advies te krijgen.
Teneinde daarvoor in aanmerking te komen dient u zich in Spanje te wenden tot het mailadres van onze secretaris mrjhueber@cs.com, waar u dan zult worden doorverwezen naar de daarvoor beschikbare assistentie.
Het bestuur

…terug naar boven…

CVZ GING IN DE FOUT VOOR WAT BETREFT GEWEZEN MILITAIREN EN AMBTENAREN

In de Europese Verordening 1408/71 bestaat een bijlage VI waarin is vastgelegd welke uitkeringen gelijk zijn gesteld met een wettelijk pensioen. Het wettelijk pensioen of daarmee gelijkgestelde uitkeringen vormden de basis voor het verdragsgerechtigd zijn en de bijdrageplicht in het kader van de Zorgverzekeringswet voor hen die in het buitenland wonen.

Tot 1 januari 2007 waren de uitkeringen van militairen en ambtenaren die een uitkering genieten ingevolge een regeling in het geval van overtolligheid, functioneel leeftijdsontslag en vervroegde pensionering NIET gelijk gesteld met een wettelijk pensioen.

Dit had tot gevolg dat men tenminste gedurende 2006 niet bijdrageplichtig en ook niet via het CVZ in het woonland voor zijn ziektekosten verzekerd was of kon zijn. Het CVZ liet de door deze groep gedane en verplicht gestelde aanmeldingen onbeantwoord.

Per 18 december 2006 heeft het Europees Parlement een wijzigingsvoorstel goedgekeurd waarbij met ingang van 1 januari 2007 de hiervoor genoemde uitkeringen WEL gelijk zijn gesteld met een wettelijk pensioen.

Het CVZ heeft de (meeste) betrokkenen hierover pas per brief van 20 maart 2007 geïnformeerd en hen pas toen verzocht om zich in te schrijven bij de verzekeringsinstelling van het woonland. In de jaarafrekening over 2007 wordt door CVZ echter wel de bijdrageplicht over een vol jaar in rekening gebracht.

Het voorgaande heeft de hiervoor genoemde groep militairen en ambtenaren om meerdere redenen gedupeerd.

Zo is men door het CVZ destijds verplicht geweest om zich aan te melden, terwijl er in 2006 voor de hiervoor genoemde groep geen verzekeringsmogelijkheid onder het regiem van de Zorgverzekeringswet bestond. Men is als gevolg hiervan onverzekerd geweest of heeft zelf een andere ziektekostenverzekering moeten afsluiten. Sommigen kozen voor een wereldpolis. Deze zelf afgesloten ziektekostenverzekering was veelal duurder dan de voorheen gangbare.

CVZ heeft niets ondernomen om de hiervoor genoemde groep militairen en ambtenaren met raad en daad bij te staan. Sterker nog CVZ heeft deze groep in het ongewisse en dus in de steek gelaten en heeft verwijtbaar haar verantwoordelijkheid niet genomen CVZ heeft deze groep ook misleid door hen via de verplichte aanmelding de gerechtvaardigde overtuiging te geven dat men verzekerd zou zijn, terwijl dit volgens de Europese Verordening in 2006 niet mogelijk was.

Als men zich in (de loop van) 2006 op een andere manier heeft verzekerd voor de ziektekosten, dan kan deze verzekering niet met terugwerkende kracht worden opgezegd. Dus over 2007 betaalt men tenminste over een aantal maanden voor de zelf afgesloten ziektekostenverzekering en CVZ brengt de bijdrage over het gehele jaar in rekening. Dus dubbele premiebetaling.

Van enkelen weet ik welke spanning en frustratie dit mogelijk onverzekerd zijn en de latere overstap naar het regiem van de Zorgverzekeringswet teweeg heeft gebracht en ik ben dan ook de mening toegedaan dat niet alleen de materiele schade dient te worden vergoed maar ook de immateriële.

Voor leden van de VNGS geldt natuurlijk dat zij zich kunnen laten adviseren over mogelijk te ondernemen stappen tegen het CVZ. Zij dienen zich daartoe aan te melden bij het bestuur.

Theo Sanders

…terug naar boven…

Uitspraak Centrale Raad van Beroep in de zaak N. (18-07-2011)

Vandaag ontvingen wij de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in de zaak van de heer N. De Centrale Raad heeft de uitspraak van de rechtbank bekrachtigd. Dat betekent dat de Centrale Raad net als de rechtbank van oordeel is dat CVZ op grond van artikel 69 lid 2 Zvw bij de heer N. een bijdrage mocht inhouden.

De CRvB verwijst in zijn uitspraak uitvoerig naar de beantwoording van de prejudiciële vragen door het Europese Hof van Justitie en naar de daaraan ten grondslag liggende overwegingen. De Centrale Raad stelt daarnaast vast dat het door het Hof aan de nationale rechter opgedragen onderzoek uitsluitend betrekking heeft op het overgangsrecht op grond waarvan, bij de invoering van de Zvw, de Nederlandse particuliere ziektekostenverzekeringen (geheel of gedeeltelijk) zijn beëindigd. Nu de heer N. op 31 december 2005 geen particuliere ziektekostenverzekering had bij een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij, is een mogelijk verschil in behandeling als door het Hof bedoeld in de situatie van de heer N niet aan de orde.

Deze uitspraak heeft uitsluitend betrekking op de zaak van de heer N. De zitting van de CRvB die op 29 juni j.l. plaats vond (onderzoek naar een mogelijk verschil in behandeling bij invoering van de Zvw) had geen betrekking op de zaak van de heer N.
Het Bestuur
Toelichting van J.Clements:
Deze uitspraak bevestigt opnieuw:
1) Dat er van keuzerecht geen sprake is. Dat al of niet inschrijving met een E 121 niet relevant is. Dat de solidariteit leidend is.
2) Dat van beperking van verplaatsing in de EU geen sprake is en dat verschillen in de kosten van verzekeren te wijten zijn aan een gebrek aan coordinatie binnen de EU en niet relevant voor de vrijheid van beweging binnen de EU
3) In deze uitspraak wordt verwezen naar de opdracht tot onderzoek van discriminatie zoals gedaan door het Europese Hof van Justitie. De Raad verwoordt dat hij deze opdracht uitsluitend ziet voor hen die op 31-12-2005 particulier waren verzekerd bij een Nederlandse verzekeraar.

…terug naar boven…

Mededeling SBNGB dd. 09.07.2011

Betreft MKOB problematiek
De reactie van de SVB is zoals inmiddels bekend een voorstel om de bezwaarschriften aan te houden totdat een uitspraak van de hoogste rechter bekend is. Het is duidelijk dat door de SVB ruimhartig met de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift wordt omgegaan en dus geen beroep op niet-ontvankelijkheid zal doen. Daarmee is echter niet gezegd dat de (hoogste) rechter dit ook zo zal zien. Daarom adviseert de stichting om het zekere voor het onzekere te nemen en derhalve alsnog de AOW-specificatie op te vragen en een tweede bezwaarschrift hiertegen te richten.
Voordat de hoogste rechter (in Nederland of in Luxemburg) een uitspraak heeft gedaan kan de nodige tijd verstrijken en het lijkt inderdaad niet bevredigend om daarop te blijven wachten terwijl de nieuwe tegemoetkoming ook al die tijd zal worden opgeschort.
Daarom overweegt de stichting de mogelijkheid een beperkt aantal beroepen (2 of 3) in te stellen na een besluit op bezwaar. De overigen kunnen in dat geval dus instemmen met het voorstel van de SVB tot aanhouding. Het lijkt ons in dat licht verstandig ons nog niet te mengen in de bezwaarfase, die ieder voor zich kan voeren met gebruikmaking van de concept-bezwaarschriften zoals opgesteld en op de website geplaatst.
Er zijn aanwijzingen dat U over juni 2011 geen specificatie van de Sociale Verzekeringsbank zult ontvangen. Mocht deze specificatie U één dezer dagen niet bereiken en wilt U toch bezwaar vraagt U dan een specificatie aan bij de SVB. Deze specificatie heeft U nodig voor Uw bezwaarschrift. Aanvragen kan per email via www.svb.nl/int/nl/algemeen/contact/contact_algemeen/contactformulier.jsp.
Het bezwaarschrift moet vóór 4 augustus 2011 zijn ingezonden.
Jan Clements

…terug naar boven…

Centrale Raad van Beroep onderzoekt feiten

De hoorzitting op 29 juni jl. bij de Centrale Raad voor Beroep te Utrecht waar dan eindelijk de veroorzakers/bedenkers, 3 ambtenaren van het Ministerie van VWS, van de ZVW aan de tand werden gevoeld, gaf het bestuur aanleiding tot een samenvatting: ” waar staan we thans na 5 jaar ons recht zoeken ”
Centrale Raad van Beroep onderzoekt feiten
Gezien de vragen van het Europese Hof, stelde de Centrale Raad van Beroep zich tot taak in de zitting van 29 juni 2011 onderzoek te doen naar de feiten: Hoe was in 2004 tot 2006 de toepassingswet tot stand gekomen? De juridische kant van de zaak was voldoende duidelijk, nu ging het uitdrukkelijk om de feiten.
De kernvraag was in hoeverre het ministerie zich heeft ingespannen om discriminatie van expat-verzekerden te vermijden (kort gezegd, officieel: “de rechtspositie van de expat-gepensioneerden te waarborgen”).
De Centrale Raad had daarom ter zitting vertegenwoordigers van het Ministerie uitgenodigd om hen te ondervragen – een tamelijk unieke gang van zaken overigens.
Een belangrijk deel van de vragen gold het overleg tussen het ministerie en de verzekeraars.
Het is bekend dat al het nodige gedaan werd om de rechten van de verzekerde gepensioneerden in Nederland te handhaven, want het ging om 5 miljoen burgers. Over de gevolgen daarvan moest natuurlijk worden overlegd met de verzekeraars.
Maar, wat deed het ministerie t.a.v. de expat-gepensioneerden?
De minister had immers in een brief dd. 9 dec. 2004 aan de vaste commissie in de Kamer beloofd: dat….aan alle bestaande verzekerden vóór eind 2005 “een non-select integraal aanbod zal worden gedaan voor de hoofdverzekering en aanvullende verzekering, dat zoveel mogelijk aansluit bij de huidige dekking.”
In de Kamer schrok men van de massale eenzijdige opzegging van de verzekeringscontracten van niet-ingezetenen door de verzekeraars. Op 6 december 2005 vond een spoeddebat plaats, waarin op de gevaren voor niet-ingezetenen werd gewezen. De motie was o.a. voorgesteld door mevrouw Schippers, thans opvolger van Hoogervorst.
De regering deed niets!
De grondig voorbereide vragen van de rechters konden niet altijd eenduidig worden beantwoord door de ambtenaren. Zij konden zich niet bemoeien met de privaatrechtelijke relatie van de verzekeraars met hun klanten, dan zouden zij buiten hun bevoegdheid treden. Zij herinnerden zich eerst niet een brief van Wiegel namens de verzekeraars, als zou het verzekeren van pensionado’s in het buitenland onoverkomelijke problemen met zich meebrengen. Later herinnerde men zich de brief en werd ook gezegd dat er geregeld gecorrespondeerd was.
De Raad van Beroep wist wel beter en onze advocaat hielp een handje….
Wij willen hier niet ingaan op de details van de discussie over de historie van de bijzonder slecht doordachte toepassingswet en de vaak rampzalige gevolgen daarvan voor de expat- gepensioneerden – zowel Nederlanders als andere Europeanen die ooit in Nederland werkten.
De zitting bevestigde het beeld van een behandeling “en bagatelle” in 2004 tot 2006 door de minister en zijn ambtenaren – volgens de minister ging het om een “non-probleem”.
Na een kort reces liet de Centrale Raad weten dat er niet nog een zitting nodig was en dat de uitspraak eind september zal volgen. Zij liet ook weten dat er twee uitspraken mogelijk zijn:
- Een niet-ontvankelijk verklaring.
- De Centrale Raad kan ook concluderen, dat de Staat zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan discriminatie van reeds geëmigreerde gepensioneerden bij de invoering van de Zorgverzekeringswet. In dat geval zal de Centrale Raad vaststellen dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld en de zaak doorverwijzen naar een zogenaamde bestuursrechtelijke schadestaatprocedure voor het vaststellen van de hoogte van de schade. Tegen een dergelijke uitspraak waarbij de aansprakelijkheid van de Staat wordt vastgesteld, staat geen hoger beroep meer open.
WAT DAN? Daarover valt in dit stadium alleen te speculeren en de ervaring van zes jaren heeft geleerd dat dat weinig zin heeft.
Het bestuur

…terug naar boven…

Hoorzitting 29 juni

Op 29 juni 2011 vond de hoorzitting plaats bij de Centrale Raad voor Beroep in Utrecht.
Hier werden voor het eerst, in plaats van mensen van CVZ, de bedenkers van de regeling waartegen wij strijden gehoord. 3 man van het Ministerie van VWS.
De rechters zeiden dat ze genoeg wisten en ons werd medegedeeld dat we binnen 12 weken de uitspraak mogen verwachten.
We keep our fingers crossed…
Jan Clements

…terug naar boven…

Mededeling SBNGB dd. 30.06.2011

“Er zijn aanwijzingen dat U over Juni 2011 geen specificatie van de Sociale Verzekeringsbank zult ontvangen. Mocht deze specificatie U één dezer dagen niet bereiken en wilt U bezwaar maken tegen het besluit van de Sociale Verzekeringsbank tot het niet toekennen van de koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen met ingang van 1 juni 2011, vraagt U dan een specificatie aan bij de SVB. Deze specificatie heeft U nodig voor Uw bezwaarschrift.
Aanvragen van de specificatie kan per email via www.svb.nl/int/nl/algemeen/contact/contact_algemeen/contactformulier.jsp
Als U over Digid beschikt kunt U de specificatie ook downloaden op www.svb.nl – Mijn SVB – Log in met Digid. Hier kunt U ook Digid aanvragen als U er nog niet over beschikt. Het bezwaarschrift moet vóór 4 augustus 2011 zijn ingezonden.”

…terug naar boven…

Brief van het Ministerie van Financiën betreffende bijdrage ZVW

Het Ministerie van Financiën stuurde aan de Nationale Ombudsman een brief betreffende inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Klik hier voor de brief.
Jan Clements

…terug naar boven…

Mededeling SBNGB dd. 08.06.2011

Wij hebben bericht ontvangen van de Centrale Raad van Beroep, dat de Raad in verband met bijzondere omstandigheden de termijn voor het doen van uitspraak heeft verlengd.
Naar het zich thans laat aanzien zal de Raad 15 juli 2011 uitspraak doen.
Jan Clements

…terug naar boven…

Nieuws in de voortgang van onze rechtszaak tegen de ZVW

Zoals we weten heeft het Europese Hof van Justitie aan de Centrale Raad van Beroep opdracht gegeven met name de mogelijkheid van discriminatie nader te onderzoeken.
Na de hoorzitting waar de Stichting namens de gedupeerden en CVZ in de gelegenheid waren hun pleidooien te houden zegde de Raad toe rond Hemelvaartsdag met de uitspraak te komen.
Inmiddels hebben we bericht gekregen dat de Raad nader onderzoek noodzakelijk acht.
Thans is de Minister aan de beurt.
Onderstaand het belangrijkste gedeelte uit de brief t.k.
Ik breng een interessante uitspraak van Hans Hillen, destijds voorzitter van CVZ nu Minister van Defensie, in herinnering die in een brief betreurde en toegaf dat “men” in de aanloop naar de wet geen aandacht heeft gehad voor de gevolgen voor de gepensioneerden in het buitenland.
Wij houden 29 juni in de gaten.

Betreft:het heropenen van het onderzoek voor de gevallen Ramaer en Van Willigen.
De Centrale Raad wil nader geïnformeerd worden over “de aard en mate van de inspanningen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2005 en 2006 ten aanzien van de rechtspositie van verdragsgerechtigden in het algemeen en meer specifiek over hetgeen hieromtrent in contacten en onderhandelingen met Nederlandse verzekeringsmaatschappijen is besproken”. De Centrale Raad wil tijdens een op 29 juni 2011 om 10 uur ingeplande zitting bij de invoering van de Zvw betrokken vertegenwoordigers van de Minister horen.”
Jan Clements

…terug naar boven…

Vervolg op het hoofdstuk “Nederland discrimineert opnieuw”

Als vervolg op ons protest tegen de inhouding MKOB vindt u hier een tweetal bezwaarschriften.

1) Is bedoeld als bezwaarschrift op de mededeling van de korting MKOB die wij allen gedateerd 5 mei hebben ontvangen. Voor 16 juni bij de SVB! U kunt hier klikken voor document 1.
2) Is bedoeld als bezwaarschrift zodra we de gewijzigde specificatie juni hebben ontvangen. Voor 4 augustus bij de SVB! U kunt hier klikken voor document 2.

U dient zelf uw eigen gegevens in te vullen en aangetekend naar de SVB te sturen. Let op de uiterste data!

Deze tweetraps raket wordt noodzakelijk geacht om puur juridische redenen. Immers de brief van 5 mei zou als mededeling kunnen worden opgevat en wellicht niet ontvankelijk voor een bezwaar. Wij hebben dat reeds eerder beleefd toen de Raad van State een brief van CVZ waarop velen een bezwaarschrift hadden ingediend in ene als mededeling classeerde en alle bezwaarschriften aldus waardeloos werden.

J.Clements

…terug naar boven…

Nederland discrimineert opnieuw

Op 12 februari 2011 heeft de advocaat van onze Stichting een schrijven gericht aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer.
In zijn brief betoogt hij dat het wetsontwerp Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) strijdig is met de Europese wetgeving.
De wet moest op dat moment nog aangenomen worden. Dit is inmiddels gebeurd.
De tekst van deze brief is te vinden op de Spaanse website www.vngsint.com. De wet bezuinigt op de tegemoetkoming die ouderen thans via de AOW ontvangen. Via een omweg wil men de tegemoetkoming alleen aan de ouderen in Nederland en de ouderen die in het buitenland residerend, doch belasting betalen in Nederland ten goede doen komen.
Pikant detail is dat ook de Raad van State gewezen heeft op het Europeesrechtelijke conflict.
De Overheid heeft deze argumenten dus naast zich neergelegd.
Inmiddels is er namens onze Stichting een klacht gedeponeerd bij de Commissie van de Europese Unie wegens niet naleving van het Unierecht. De tekst van deze klacht kunt u opvragen bij het NCA-secretariaat.
Wij blijven deze zaak volgen.
Jan Clements, 5 mei 2011

…terug naar boven…

Centrale Raad van Beroep – Pleitnota Advocaat

Het NCA-secretariaat is in het bezit van de pleitnota van de advocaat voor de zitting van de Centrale Raad van Beroep in Utrecht van 22 april 2011.
Uitspraak wordt verwacht rond Hemelvaartsdag. U kunt deze pleitnota opvragen via het NCA-secretariaat. Wij zullen u deze dan per e-mail toezenden.

Met dank aan Jan Clements.

…terug naar boven…

De Nationale Ombudsman en de Zorgverzekeringswet 2006

De Nationale Ombudsman en de Zorgverzekeringswet 2006
Sinds de totstandkoming van de Zorgverzekeringswet 1 januari 2006 heeft de Nationale Ombudsman de werkwijze van CVZ kritisch gevolgd. Hij heeft daarover ook meerdere keren gerapporteerd.
Van wat onder de rechter was hield hij zich verre.
Des te opvallender dat de Nationale Ombudsman zich nu ook over de juistheid en de gevolgen voor de Nederlanders buiten Nederland heeft uitgelaten. Hij heeft daarover brieven geschreven aan de Minister en de Tweede Kamer.
nationaleombudsman-nieuws.nl/dossier/dossier-cvz. Dit is de website van de Ombudsman over alles wat met CVZ en de Zorgverzekeringswet te maken heeft. Hier staan ook de kritische brieven over het functioneren van CVZ.
nationaleombudsman-nieuws.nl/sites/…zorgverzekering_buitenland_12_april_2011.pdf
In deze brief aan de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat de minister in op een klacht ontvangen van de Stichting belangenbehartiging Nederlandse gepensioneerden in het buitenland (SBNGB) onze stichting dus.
nationaleombudsman-nieuws.nl/sites/…zorgverzekering_buitenland_4_maart_2011.pdf
Brief aan de Minister met voorbeelden van situaties veroorzaakt door deze wet met nadelige gevolgen voor ouderen die uitstekend verzekerd waren en thans niet meer.
De Minister heeft inmiddels verklaard de afloop van de rechtszaak te willen afwachten.

Ombudsman: overheid moet zes miljoen euro terugbetalen aan Nederlandse pensionado’s in het buitenland
Er ging en gaat nog steeds iets fout bij de inhoudingen als gevolg van de Zorgwet voor de Nederlanders in de EU residerend.De ingehouden bedragen moeten afgedragen worden aan CVZ maar dat gebeurt niet altijd. Sinds 2006 zijn grote bedragen per vergissing afgedragen aan de Belastingdienst. Het blijft van het grootste belang dat u het jaarlijks overzicht van CVZ nauwkeurig controleert want er worden veel fouten geconstateerd.
Een prima hulpmiddel bij de berekening van wat u zou moeten betalen is te vinden in het jaarlijkse rekenschema gemaakt door Hans Berg en te vinden op de Spaanse site www.vngsint.com.
U behoeft slechts een paar persoonlijk gegevens in te vullen en u ziet direct wat het juiste bedrag moet zijn.
De Overheid wil niet ambtshalve restitueren dus u moet er zelf achteraan. Wellicht zal dit in de toekomst wel gaan gebeuren. Lees verder

http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2011/ombudsman-overheid-moet-zes-miljoen-euro

Bovenstaand artikel werd aangeleverd door Jan Clements.

…terug naar boven…

Behandeling hoger beroepen Zorgverzekeringswet

Dit is een origineel bericht van Centrale Raad van Beroep

Op 22 april 2011 om 10.00 uur behandelt een meervoudige kamer van de Centrale Raad van Beroep op een openbare zitting de (voortgezette) hoger beroepen over bijdrageplicht Zorgverzekeringswet voor gepensioneerden die buiten Nederland in een EU-lidstaat wonen (Pensionado’s).

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Deze behandeling is een vervolg op een arrest van 14 oktober 2010 van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaken Van Delft e.a. zaaknummer C-345/09 op curia.europa.eu/jurisp/. Dat arrest is gewezen na een verzoek van de Centrale Raad van Beroep om een prejudiciële beslissing. Het Hof van Justitie overweegt in dat arrest dat de bijdrage die Nederland inhoudt op het Nederlandse pensioen van betrokkenen – omdat zij recht hebben op medische zorg in het woonland – niet in strijd is met het Europese socialezekerheidsrecht en het vrij verkeer van unieburgers. Wel moet de nationale rechter naar het oordeel van het Hof van Justitie onderzoeken of betrokkenen als burgers van de Europese Unie verschillend zijn behandeld ten opzichte van ingezetenen van Nederland als gevolg van de inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006.

Bovenstaand artikel werd aangeleverd door Jan Clements.

…terug naar boven…

Brief Rechtbank Amsterdam

BRIEF RECHTBANK AMSTERDAM KAN U MOGELIJK OP HET VERKEERDE BEEN ZETTEN
Velen hebben de afgelopen maanden een beroepschrift voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam, bijvoorbeeld omdat men het niet eens met de jaarafrekening en/of men het niet eens is met een ander besluit in het kader van de Zvw-bijdrage.

Vanaf begin maart 2011 is de griffier van de voornoemde Rechtbank gestart om het merendeel van diegenen die in beroep zijn gegaan aan te schrijven en hij heeft bij dit schrijven een kopie gevoegd van het Arrest van 14 oktober 2010 van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De griffier vraagt u om binnen 4 weken antwoord te geven op de vraag of u de beroepsprocedure wilt voortzetten en zo ja welke geschilpunten er na het Arrest van het Hof nog tussen u en het CVZ bestaan. De griffier stelt hierbij: “In het licht van dit arrest, waarin het Hof onder meer het beroep op het keuzerecht heeft verworpen, wil ik u vragen of u uw beroep bij de Rechtbank wenst voort te zetten.”

Aangezien alleen maar datgene dat verworpen is wordt benadrukt, ademt de brief van de griffier de boodschap uit dat er toch niet veel meer te bereiken zou zijn en het wellicht te overwegen zou zijn om maar van uw beroepsprocedure(s) af te zien.

Mocht u desalniettemin de beroepsprocedure(s) toch willen voortzetten, dan vraagt de griffier u om het Arrest maar eens goed te bestuderen en vervolgens kijkend naar uw eigen beroepschrift te bepalen wat er nog aan geschilpunten overblijft voordat u besluit om verder te gaan.

Om meerdere redenen is het voorgaande niet acceptabel en wordt u in de beroepsprocedure zelfs in een achtergestelde positie gemanoeuvreerd. Waarom een achtergestelde positie zult u zich afvragen. Het voornoemde Arrest is niet een op zich zelf staande uitspraak, maar deze uitspraak is gedaan naar aanleiding van de door de Centrale Raad van Beroep gestelde prejudiciële vragen aan het Hof inzake een vijftal hoger beroepsprocedures waarbij CVZ van alle details op de hoogte is. Nadat het Arrest tot stand was gekomen heeft de Centrale Raad van Beroep vragen voorgelegd aan het CVZ.

Omdat het CVZ en de Centrale nog in conclaaf zijn over de interpretatie en toepasselijkheid van het Arrest van het Hof, terwijl u hierover tot op heden nog niet bent geïnformeerd, zet u in de beroepsprocedure op achterstand. En dit is in de rechtspraak ontoelaatbaar.

Daarom het volgende advies. Laat de griffier weten dat u de beroepsprocedure wenst voort te zetten en geef tevens aan dat het Arrest op zich zichzelf onvoldoende basis biedt om aan het verzoek van de griffier te voldoen en u zich bovendien in een achtergestelde positie bevindt omdat CVZ en de Centrale Raad van Beroep nog in conclaaf zijn over de interpretatie en toepasselijkheid van het Arrest, terwijl u van dit vervolg op het Arrest geen kennis draagt.
Diegenen die al te kennen hebben gegeven de beroepsprocedure niet te willen voortzetten zouden zich in tweede aanleg nog kunnen beroepen op het feit, dat men eerst recentelijk over de achtergestelde positie is geïnformeerd en daarom alsnog tot voortzetting van de procedure besluit.

De VNGS leden kunnen bij hun bestuur verzoeken om ondersteuning bij het beantwoorden van de brief van de griffier.

Theo Sanders

…terug naar boven…

CVZ legt onterechte jaarafrekeningen zvw-bijdrage op

CVZ legt onterechte jaarafrekeningen ZVW-bijdrage op
In het eerste artikel heb ik u gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de termijnoverschrijding bij het opleggen van de Definitieve Jaarafrekening, omdat naar de huidige inzichten CVZ hierbij onrechtmatig handelt.

Volgens de wet dient CVZ binnen 6 maanden na het onherroepelijk worden van of uw ‘Aanslag Inkomstenbelasting’ of de ‘Beschikking Niet in Nederland belast inkomen’ de Definitieve Jaarafrekening over het betreffende jaar vast te stellen. Het onherroepelijk worden van de Aanslag of de Beschikking ligt 6 weken na de datum waarop de Aanslag of de Beschikking is uitgebracht, mits u geen bezwaar heeft gemaakt.
In de beslissingen op bezwaar stelde CVZ steevast dat de Regeling Zorgverzekering geen bepaling had opgenomen dat er na het verstrijken van de termijn geen Zvw-bijdrage meer zou mogen worden opgelegd en vervolgens werd het bezwaar ongegrond verklaard en bleef de Jaarafrekening van kracht.

Inmiddels is in een aantal zaken beroep ingesteld bij de Rechtbank Amsterdam en heeft CVZ haar verweer kenbaar gemaakt.

Sinds kort CVZ neemt in haar verweerschrift de volgende passage op:

“Voor zover aan de overschrijding van de in artikel 6.3.3., derde lid, van de Regeling genoemde termijn gevolgen verbonden moeten worden merkt het CVZ op dat het heeft afgezien van het heffen van rente over het door eiser te betalen bedrag.”

De voorgaande passage maakt duidelijk dat het CVZ er niet meer zo zeker van is dat de rechter haar zal volgen in de redenering dat zij zonder problemen de in de wet gestelde termijn voor het vaststellen van de Definitieve (en natuurlijk ook de Voorlopige) Jaarafrekening mag overschrijden.

Dus vooral doorgaan met het maken van bezwaar tegen de termijnoverschrijdingen bij het vaststellen van de Definitieve Jaarafrekening en wordt uw bezwaar door CVZ afgewezen, ga dan in beroep bij de Rechtbank Amsterdam.

Bovendien wordt geadviseerd om ook bezwaar te maken (en eventueel in beroep te komen) tegen een te laat opgelegde Voorlopige Jaarafrekening. CVZ verplicht is om voor 30 september van enig jaar de Voorlopige Jaarafrekening over het afgelopen jaar te hebben uitgebracht. Dus de Voorlopige Jaarafrekening over 2009 moet voor 30 september 2010 zijn uitgebracht en die over 2010 voor 30 september 2011. Het bezwaar moet wel binnen 6 weken na datum van de Voorlopige Jaarafrekening worden ingediend. Ook in de gevallen waarin de Definitieve Jaarafrekening niet is vooraf gegaan door een Voorlopige wordt de mogelijkheid tot het maken van bezwaar geboden.

Het VNGS lidmaatschap biedt in de hiervoor beschreven situaties de mogelijkheid tot ondersteuning. Verzoeken daartoe dienen te worden voorgelegd aan het bestuur.

Theo Sanders

…terug naar boven…