Artikelen omtrent de Zorgverzekeringswet

Noot: dit is de eerste pagina met betrekking tot de veranderingen in de zorgverzekeringswet in 2006. De andere pagina´s vindt u hier:
201220112010200920082007 – 2006
Niet alle documenten (bezwaarschriften, modelbrieven, calculaties etc.) zijn opgenomen in deze pagina. Wilt u deze documenten toch inzien, neem dan contact op met het secretariaat.


Op deze pagina:
- Mededeling SBNGB en NCA d.d. 20-11-2006
- Waarschuwing: Hoe te handelen bij ziekte in het buitenland
- Laatste nieuws 16 november 2006
- Mededeling SBNBG
- Mededeling SBNBG m.b.t. de voortgangsrapportage betreffende ECAS
- Mededeling SBNGB Betreffende Aanvullende Bezwaarschriften SVB
- Belangrijke mededeling SBNGB dd. 11-07-2006
- Bezwaar maken tegen woonlandfactor
- Foutieve berekening woonlandfactoren
- Laatste Nieuws 29 mei 2006
- Laatste nieuws 27 april 2006
- Reactie op brief van CVZ – Aanvullend Bezwaarschrift
- Twee maal bezwaar maken
- Hoort, zegt het voort
- Uitspraak van de rechter in het kort geding tegen de staat over de zorgverzekeringswet
- WAARSCHUWING
- Dagvaarding 7 februari 2006
- Kort geding tegen staat (VWS) 3 Maart en advies betreffende ziektekostenverzekering
- Oproep aan oud PHILIPS werknemers en andere IAK slachtoffers!

Mededeling SBNGB en NCA d.d. 20-11-2006

In een eerder stadium berichtten wij dat de inspanningen van onze vereniging/stichting inmiddels Brussel hebben bereikt in die zin dat ECAS, afkorting voor European Citizen Action Service, op onze inspanningen geattendeerd, besloten had haar diensten ter beschikking te stellen om onze zaak te bepleiten bij het EU parlement.

Wij hebben daartoe een document opgesteld onder de titel ” MILKING THE DUTCH EXPATRIATE ABROAD” dat u hier vindt.

Ook van de aanbiedingsbrief kunt u hier kennis nemen. Helaas, doch dat was niet anders mogelijk, zijn beide documenten in de Engelse taal gesteld.

Een ander document dat later deze week zal worden toegevoegd is getiteld: “Het geldende gemeenschapsrecht inzake de wettelijke ziektevoorzieningen (VO 1408/71) en meerlandige betalingsverplichtingen voor migrant-pensioentrekkers”.

Deze documenten zullen worden aangeboden aan Mw Jean Lambert, lid van het EU parlement en door deze instelling aangewezen als rapporteur betreffende wetgeving op het gebied van de coördinatie van sociale zekerheid binnen de EU, waaronder onze zaak valt.

Daarna zal overleg daarover plaatsvinden tussen Mw. Jean Lambert, een vertegenwoordiging van ECAS, hun advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer en een delegatie van onze Stichting.

Wij hebben de hoop dat dit zal leiden tot het aanbrengen van amendementen in de bestaande EU regelgeving alsmede een nieuwe verordening die in de nabije toekomst van kracht zal worden.

…terug naar boven…

Waarschuwing: Hoe te handelen bij ziekte in het buitenland

“Hoe te handelen bij ziekte in het buitenland (en Nederland hoort in dit geval ook bij het buitenland). Diegenen die verzekerd zijn via de Segurança Social, hebben als het goed is een EHIC (European Health Card) gekregen. Zo niet, dan kunnen ze die aanvragen. In noodgevallen kan die afgegeven worden in het EU-land waar het noodgeval zich voordoet. De EHIC is alleen voor noodgevallen en niet voor een behandeling die je bij voorkeur in Nederland zou willen ondergaan. Wat extra-murale zorg betreft schijnen de criteria minder streng te zijn.

Heeft men in Nederland zorg nodig dan kunnen de rekeningen daarvoor worden ingediend bij:

AGIS, afd Buitenland. Postbus 1725, 3800 BS Amersfoort. Tel: 033 44556870

Dit kan op twee manieren. De zorgverlener kan zijn rekening indienen bij AGIS met een kopie van uw EHIC kaartje. Als u zelf de rekening heeft betaald kunt u de originele rekening indienen bij AGIS, met een kopie van uw EHIC kaartje en een kort briefje met vermelding van uw bank/gironummer.

Voor buiten Europa in ieder geval contact opnemen met de betreffende instanties of een reisverzekering met dekking van medische risico’s noodzakelijk is.

Voor diegenen die een particuliere verzekering hebben afgesloten. Lees goed de polis na over hoe te handelen in het buitenland. Óf vraag het op z’n minst aan diegenen die je de polis verkocht heeft.
Afhankelijk van het type polis is de buitenlanddekking meestal voor noodgevallen en voor 60 aaneengesloten dagen. In noodgevallen en bij plotselinge ziekenhuisopname wordt men geacht binnen 24 uur de verzekering hiervan in kennis te stellen. De meeste verzekeringsmaatschappijen geven je een kaartje waar alle telefoonnummers op vermeld staan. Vaak is het zo dat je dan zo snel mogelijk naar Portugal wordt gerepatrieerd voor verdere behandeling.

Realiseer je terdege dat Portugal je thuisbasis is, ook al heb je een pied-a-terre in Nederland.”

Bestuur NCA

…terug naar boven…

Laatste nieuws 16 november 2006

Keuzerecht
De landsadvocaat heeft namens het CVZ verweer gevoerd in de proefprocedures betreffende het keuzerecht. Een geanonimiseerde versie van het verweerschrift tegen het beroepschrift van één van de in Spanje woonachtige appellanten in die proefprocedures vindt u hier.

De Raad van State zal de vier beroepschriften in de proefprocedures betreffende het Keuzerecht behandelen tijdens een zitting op 19 december aanstaande.
Woonlandfactor
Het CVZ heeft (eindelijk) een besluit op de bezwaren genomen in de proefprocedure betreffende de hoogte van de Woonlandfactor. Een geanonimiseerde versie van het besluit op bezwaar gericht aan één van de appellanten in die proefprocedures vindt u hier.
Hiertegen zal door de advocaten beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

…terug naar boven…

Mededeling SBNBG

1. In de proefprocedure over het keuzerecht vindt medio december de mondelinge behandeling plaats door de Raad van State. Dat is naar omstandigheden zeer snel, en toe te schrijven aan het feit dat de Raad van State ons verzoek om een versnelde behandeling heeft gehonoreerd. Dergelijke verzoeken worden overigens vaak afgewezen, en de toewijzing impliceert dat de Raad van State erkent dat sprake is van spoedeisendheid. CVZ heeft voor het verweer de landsadvocaat ingeschakeld. Dit leidt niet tot vertraging van de behandeling van de zaak door de Raad van State. De landsadvocaat heeft er overigens op aangedrongen dat alle eventuele verdere beroepszaken over het keuzerecht door de Raad van State worden aangehouden totdat in de door de Stichting aangespannen proefprocedures is beslist.
2. In de proefprocedure over de hoogte van de bijdrage is het wachten nog altijd op de besluiten op de bezwaar in de proefprocedures. Ook hier is de landsadvocaat inmiddels ingeschakeld. Hoewel door de vertegenwoordigers van CVZ reeds in de zomer een besluit op bezwaar was toegezegd, is bij de afhandeling van de bezwaren binnen CVZ vertraging opgetreden, die vermoedelijk valt toe te schrijven aan bemoeienis van het Ministerie van Volksgezondheid. Nog onlangs is er telefonisch contact geweest met de landsadvocaat, en deze bevestigde dat de besluiten naar verwachting volgende week worden verzonden. Wanneer de besluiten er eenmaal zijn, zullen wij zo snel mogelijk beroepschriften opstellen en indienen. Ook in dit geval zullen wij de Raad van State weer om een versnelde behandeling vragen.

…terug naar boven…

Mededeling SBNBG m.b.t. de voortgangsrapportage betreffende ECAS

INDIVIDUELE ZAAK

Sinds enige tijd bestaan er contacten tussen de SBNGB en ECAS. ECAS (European Citizens Action Service) is een onafhankelijke instelling, ingesteld door de Europese Commissie om de Commissie te informeren en te adviseren over de uitwerking van de Europese regelgeving op de Europese burger indien hij gebruik wil maken van zijn rechten als Europees Burger, met name die op het gebied van het vrije verkeer van personen, de vrijheid van vestiging en de vrijheid van verblijf in de Lid Staten van de Europese Unie.
Ondergetekende heeft in dat kader een persoonlijke klacht ingediend bij ECAS betreffende het feit dat hij, wonende in Zweden, door samenloop van de (sociale) wetgeving van Nederland (vooral sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswetten) en Zweden, gedwongen is tot het dubbel betalen voor zijn zorg, welke op grond van de Europese regelgeving in Zweden wordt verleend.
Na onderzoek heeft ECAS deze klacht in behandeling genomen.
Onlangs kreeg ik een uitnodiging om deel te nemen aan een paneldiscussie in het kader van het European Year of Workers’ Mobility 2006 op het gebied van de uitoefening van burgerrechten in Europa eind november, waarschijnlijk omdat mijn case een significant voorbeeld is hoe het in Europa niet moet als het gaat om het uitoefenen van (in dit geval) sociale rechten.
In dit project wordt aan 12 EU burgers de gelegenheid geboden om over hun ervaringen met migratie binnen de EU te vertellen en de beleidsmakers rechtstreeks te confronteren met de consequenties van het door hen gevoerde beleid.
In ieder geval ben ik zeer verheugd om op deze manier de kans te krijgen om te vertellen wat de gevolgen zijn van de invoering van de Zvw in mijn geval in relatie tot de Verordening 1408/71.
Omdat ECAS als Europese instelling gemakkelijk toegang heeft tot zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement, hoop ik dat mijn klachten bij hen gehoor vinden en dat er een eind komt aan de misstanden ontstaan door de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel in Nederland, het effect ervan op ons, als in het buitenland wonende gepensioneerden, in relatie tot genoemde Verordening.

ZAAK NAMENS DE STICHTING

Daarnaast is het de bedoeling dat er, geëntameerd door ECAS, eind december een overleg plaatsvindt met o.a. dhr. Jean Lambert, lid van het Europese Parlement en rapporteur op het gebied van sociale coordinatie waarbij amendering van de opvolger van Vo 1408/71, Ontwerprichtlijn 883/2004 in de zin van betere garanties op de punten waar de Stichting namens de buitenslands wonende Nederlandse gepensioneerde tegen protesteert: ontneming keuzevrijheid, uitzetting van de verticale solidariteit, de woonlandfactoren en het fenomeen van dubbele betalingen voor zorg. ECAS heeft de SBNGB uitdrukkelijk verzocht met een delegatie hierbij aanwezig te zijn. DE SBNGB wordt aldus in de gelegenheid gesteld haar ervaringen en problemen naar voren te brengen, deze toe te lichten en ideeën aan te dragen hoe, naar de mening van de Stichting, de nieuwe Verordening 883/2004, die de huidige Verordening 1408/71 zal gaan vervangen, aangepast dient te worden opdat er geen mogelijkheid meer zal zijn voor Lidstaten de Verordening ten eigen bate aan te passen dan wel uit te leggen, zoals (helaas) nu het geval is met Vo 1408/71. Wij zullen daartoe worden bijgestaan door het advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer. De vertegenwoordiging van de stichting zal op een later stadium worden bekend gemaakt.

We kunnen niet zeggen dat het morgen allemaal geregeld is voor de Nederlandse gepensioneerde wonend in het buitenland, maar nu wij ECAS aan onze zijde vinden is er goede hoop op een faire oplossing in de nabije toekomst. Het zal nog veel tijd vergen om de beleidsmakers in deze “om” te krijgen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken; de SBNGB staat immers voor een rechtvaardige en goede zaak: de verdediging van de Europese rechten van de migrerende Nederlandse gepensioneerde.

Henk Achterberg, Blattnicksele, Zweden
Lid denk tank Stichting Belangenbehartiging Nederlandse gepensioneerden in het Buitenland

…terug naar boven…

Mededeling SBNGB betreffende Aanvullende Bezwaarschriften SVB

Op dit moment worden wij overspoeld met vragen over een eventueel aanvullend bezwaarschrift op de reeds ingediende bezwaarschriften bij de SVB naar aanleiding van de inhoudingen op de AOW – uitkering.

Wij kunnen u daarover het volgende mededelen:

Er is inmiddels een aantal personen geselecteerd die bezwaarschriften hebben ingediend tegen de inhoudingen en de woonlandfactoren. Bij afwijzing van die bezwaarschriften zal er beroep worden aangetekend bij de Raad van State (bestuursrechter).

Met de SVB is overeengekomen dat zij geen nieuwe brieven meer zullen versturen met het verzoek om aanvulling van de gronden van het bezwaar, totdat de proefprocedures zijn uitgeprocedeerd.

Mocht u echter toch een brief (hebben) ontvangen waarin om aanvulling van de gronden wordt verzocht, dan vindt u onder een aanvullend bezwaarschrift downloaden. Deze tekst dient te worden overgenomen in een brief en hetgeen tussen [rechte haken] staat, dient te worden ingevuld. Vergeet niet Bijlage 1 bij uw bezwaarschrift te voegen, die kunt u tevens onderaan dit artikel downloaden. Het verdient aanbeveling om op de enveloppe te vermelden dat het een bezwaarschrift betreft.

Bestuur SBNGB

…terug naar boven…

Belangrijke mededeling SBNGB dd. 11-07-2006

BEGELEIDENDE TEKST BIJ BRIEF AAN OUDE VERZEKERAAR

Brief aan uw oude verzekeraar

De meeste – zo niet alle – Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hebben de oude particuliere verzekeringsovereenkomsten integraal opgezegd. Aangezien noch het keuzerecht, noch de tekst van de wet waarmee de Zorgverzekeringswet is ingevoerd, daartoe ruimte bieden, heeft deze opzegging ten onrechte plaatsgevonden.

Wanneer in de proefprocedures het keuzerecht wordt erkend is het belangrijk dat de mogelijkheid nog bestaat dat u “terugkunt” naar uw oude particuliere verzekeraar. Slechts dan heeft u immers écht wat te kiezen. Er is een modelbrief opgesteld tot behoud van rechten jegens uw verzekeraar wanneer u van uw keuzerecht gebruik wilt maken. Die brief kunt u bij de NCA opvragen (modelbriefpartverz 2). Let op: dat betekent dat u ervoor kiest niet verzekerd te zijn bij het ziekenfonds van uw woonplaats (waartoe de Nederlandse zorgverzekeringswet u verplicht).

Mocht u evenwel toch gebruik willen maken van het woonlandpakket, dan zou de oude particuliere verzekering als aanvullende verzekering op dat woonlandpakket moeten dienen conform de tekst van de Invoeringswet. Ook daarvoor is een modelbrief opgesteld tot behoud van rechten jegens uw verzekeraar. Die brief vindt u onder dit artikel ter download (modelbriefpartverz 3).

Let op! Het verzekeringsrecht kent een verjaringstermijn van drie jaar. U moet uw voorbehoud dus om de drie jaar per brief inroepen om verjaring te voorkomen. Uiterlijk eind 2008 zult u dus weer een brief van gelijke strekking aan uw verzekeraar moeten sturen.

…terug naar boven…

Bezwaar maken tegen woonlandfactor

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) stuurt op dit moment brieven aan de verdragsgerechtigden waarin zij u informeert over de woonlandfactor die op u van toepassing is. Wellicht heeft u deze brief zelfs al ontvangen. Ter behoud van rechten kunt u bezwaar maken tegen de vaststelling van de woonlandfactor. Daarnaast zullen op dit punt nu ook proefprocedures worden aangespannen bij het CVZ. De uitkomst van die proefprocedure zal dan ook gelden voor uw bezwaarschrift.

U kunt het bezwaarschrift (.PDF of .DOC) tegen de vaststelling van de woonlandfactor bij ons opvragen. Deze tekst dient te worden overgenomen in een brief en hetgeen tussen [rechte haken] staat, dient te worden ingevuld.
Vergeet niet Bijlage 1 bij uw bezwaarschrift te voegen.

Foutieve berekening woonlandfactoren

Het artikel kunt u bij ons opvragen.

…terug naar boven…

Laatste nieuws 29 mei 2006

Hierbij de brief van Minister Hoogervorst van 29 mei 2006 waarin hij de woonlandfactoren vaststelt.
Het artikel kunt u bij ons opvragen.

…terug naar boven…

Laatste nieuws 27 april 2006

Belangrijke brief van minister Hoogervorst i.v.m. de Zorgverzekeringswet.
Het artikel kunt u bij ons opvragen.

…terug naar boven…

Reactie op brief van CVZ – Aanvullend Bezwaarschrift.

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt bij het CVZ tegen de vaststelling dat u verdragsgerechtigde en bijdrageplichtig bent, krijgt u een brief van het CVZ – of heeft u deze al gekregen – met de vraag om “binnen vier weken alsnog de redenen aan te geven waarom u bezwaar maakt tegen de genomen beslissing.”
Met een zogenaamd aanvullend bezwaarschrift kunt u aan het CVZ duidelijk maken waarom u niet als verdragsgerechtigde bent aan te merken en dus niet bijdrageplichtig bent.
Mocht u zich bij het ziekenfonds van uw woonplaats hebben ingeschreven met het E-121-formulier, dan vind u hier het aanvullend bezwaarschrift dat u in een brief kunt overnemen, onder invulling van uw individuële gegevens.

Aanvullend bezwaar E-121 besluit CVZ na indiening E-121 (vraag de NCA)
Aanvullend bezwaar E-121 besluit CVZ na indiening E-121 (vraag de NCA)

Mocht u zich niet hebben ingeschreven bij uw lokale ziekenfonds, dan vind u bij ons het aanvullend bezwaarschrift dat u in een brief kunt overnemen, onder invulling van uw individuële gegevens.

…terug naar boven…

Twee maal bezwaar maken

Alsnog bezwaar maken tegen E-121 formulier bij het CVZ
De brief van het College voor zorgverzekeringen (“CVZ”), waarbij het E-121 formulier aan u toegezonden is, betrof volgens een zegsman van het CVZ niet slechts een begeleidende brief, maar een besluit waarin wordt vastgesteld dat u “bijdrageplichtig” bent. Daartegen kunt u dus bezwaar maken, wanneer u niet verzekerd wil zijn bij de Segurança Social in Portugal, maar bij een particuliere verzekering – dit is het logische gevolg van het keuzerecht -.

!! Let op: Realiseert u zich wel dat mocht dit bezwaar worden gehonoreerd, u er voor kiest zich niet te verzekeren bij de Segurança Social in Portugal, waartoe u met het E-121 formulier kon overgaan. Alsdan zal een adequate private verzekering afgesloten dienen te worden. Niet adequaat is een private verzekering die geldt als aanvulling op het woonlandpakket; u heeft er dan immers voor gekozen geen aanspraak te willen maken op het woonlandpakket. U zult dan een verzekering dienen af te sluiten die alle ziektekosten dekt.

Een proforma-bezwaarschrift dat u kunt overnemen, onder invulling van uw individuele gegevens, kunt u onder dit artikel downloaden.

Bezwaar moet in beginsel binnen zes weken na ontvangst van het besluit kenbaar worden gemaakt. Daartoe had het CVZ echter wel in de brief dienen te vermelden dat het een besluit betrof waartegen binnen zes weken bezwaar kon worden gemaakt. Nu het CVZ dat niet heeft vermeld, is er een gerede kans dat uw bezwaarschrift alsnog in behandeling moet worden genomen door het CVZ. Dan moet u echter wel zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat dit bericht is geplaatst op de website bezwaar maken.

Dat u volgens het CVZ bijdrageplichtig zou zijn, zegt overigens nog niets over de hoogte van uw bijdrage. Daar gaat de Sociale Verzekeringsbank of het UWV over. Mocht u het niet eens zijn met de hoogte van de bijdrage dan dient daar afzonderlijk bezwaar tegen te worden gemaakt bij de Sociale Verzekeringsbank of het op u van toepassing zijnde UWV.

Bezwaar tegen onrechtmatige inhouding AWBZ-bijdrage bij de SVB / UWV

Naar aanleiding van het vonnis van de voorzieningrechter te Den Haag van 31 maart 2006 heeft de Minister een wijziging voorgesteld van de Regeling zorgverzekering die terugwerkt tot en met 1 januari 2006. Volgens de Minister heeft de Sociale Verzekeringsbank (“SVB”) aangegeven in juli de nieuwe systematiek te kunnen toepassen. Van het UWV is dit onbekend. Volgens de minister zal de huidige inhoudingspraktijk desalniettemin nog enige tijd naijlen. Te hoge inhoudingen worden evenwel volledig gecorrigeerd omdat het CVZ het verschil tussen de verschuldigde bijdrage op grond van deze regeling en de werkelijk ingehouden of geïnde bedragen, achteraf zal verrekenen.

Ondanks deze belofte tot verrekening achteraf, kunt u tegen de onrechtmatige inhouding van de AWBZ-bijdrage op uw AOW/ WAO-uitkering – in strijd is met het vonnis van de voorzieningrechter – een pro-forma bezwaarschrift indienen bij de SVB/ UWV.

Een model pro-forma bezwaarschrift tegen de inhouding AWBZ bijdrage, kunt u bij de NCA opvragen.

…terug naar boven…

HOORT, ZEGT HET VOORT

Aankondiging door de Nederlandstalige Club (NCA) Portugal

De Nederlandse Staat houdt nu (of zal dat binnenkort gaan doen) bij iedere Nederlander in Portugal met een inkomen uit Nederland een bedrag in voor AWBZ voorzieningen.

Voor iedere man of vrouw, met een AOW/WAO/VUT of uitkering, is deze premie 8,8% van het bruto inkomen (tot max. € 30.000 p.j.) ofwel ± € 2.640,- per persoon per jaar. Portugal kent nagenoeg geen AWBZ zorg! Wij betalen dus voor niets!

De NCA verzet zich tegen dit onrecht ! De NCA heeft de Nederlandse Staat voor de rechter gedaagd ! De uitspraak van de kort gedingrechter op 31 maart ’06 is duidelijk. De Nederlandse Staat mag dit niet doen !
Dankzij de NCA zal iedere Nederlander die het betreft dus niet worden gekort voor de AWBZ premie.

M A A R
Deze uitspraak kan alleen in de toekomst geldig blijven als er nog een Bodem-Procedure wordt aangespannen.
Voor deze procedure vraagt de NCA aan een ieder die het betreft een bijdrage voor de proceskosten.

De Bodem-Procedure moet vóór 28 april 2006 zijn aangespannen, de bijdragen dienen dus z.s.m. binnen te zijn.
Zonder de Bodem-Procedure zal de AWBZ-premie wel op uw inkomen worden ingehouden.
De NCA, die belangeloos voor u optreedt, verwacht nu uw steun!

Aarzel niet, ook als u al eerder een bijdrage gaf. Elke aanvulling is welkom!!!
U stelt de uitspraak van de rechter veilig door uw bijdrage van minimaal € 100,- p.p. in de proceskosten te storten op:
NIB nº 0033 0000 4522 1972 689 05 bij de Millennium bank te Albufeira ten name van NCA Portugal
IBAN nº PT50 0033 0000 4522 1972 689 05 – BIC/SWIFT: BCOMPTPL

Verdien uw geld in 2 weken terug!

Een woord van de voorzitter van de NCA:
“Ik doe een beroep op het sociaal gevoel van allen die mee profiteren,vooral als u nog niet eerder een bijdrage gestort heeft.
Natuurlijk rijdt u mee op de trein van het succes van de vereniging; we kunnen op het resultaat van onze inspanningen geen exclusiviteit opeisen voor leden.
Ik kan me niet voorstellen dat u profiteur wilt zijn van de inspanningen die wij volstrekt belangeloos voor u doen ?”

HOORT, ZEGT HET VOORT
Steun de strijd van de NCA tegen de onrechtvaardige Zorgverzekeringswet

…terug naar boven…

Uitspraak van de rechter in het kort geding tegen de staat over de zorgverzekeringswet

De President stelt de gepensioneerden voor de helft in het gelijk.

Het vonnis van de President heeft het karakter van een Salomonsoordeel. De kortgedingrechter kan wetgeving slechts buiten werking stellen wanneer deze onmiskenbaar onverbindend is. Ondanks deze beperking heeft de President de Staat verboden de AWBZ-component in de totale verplichte bijdrage – die ongeveer de helft van de totale bijdrage beloopt en kan oplopen tot 2700 EUR per jaar – in rekening te brengen voor zover deze de afdracht van Nederland aan het betrokken woonland terzake van AWBZ-achtige verstrekkingen te boven gaat. De President acht de Nederlandse regelgeving in dit opzicht onmiskenbaar onverbindend, mede in het licht van het door het EG-Verdrag gewaarborgde vrij verkeer van personen. Aangezien in de meeste landen AWBZ-achtige verstrekkingen niet of nauwelijks bestaan, betekent dit dat Nederland in de meeste gevallen geen of slechts een zeer beperkt deel van de AWBZ-component in rekening zal kunnen brengen. Het zal aan de Staat zijn om aan te tonen in hoeverre een bijdrage wél gerechtvaardigd is.

Het betreft een voorlopige maatregel, die van kracht blijft totdat definitief zal zijn beslist in een zogenaamde bodemprocedure. Deze moet op grond van het kortgedingvonnis binnen een maand worden aangespannen. Het kan jaren duren totdat een definitieve uitspraak volgt. In de tussentijd blijft de voorlopige maatregel van kracht.

De President heeft niet willen ingrijpen in de door de Nederlandse wetgever aan in het buitenland wonende gepensioneerden opgelegde verplichting om zich aan te sluiten bij het ziekenfonds van de woonplaats en de daarmee samenhangende bijdrage voor ziektekosten (EUR 851 plus inkomensafhankelijke bijdrage) aan het CVZ te betalen. Hij acht de Nederlandse wetgeving op dit punt niet onmiskenbaar onverenigbaar met het Europese recht. Dit betekent dat gepensioneerden vooralsnog genoodzaakt zijn zich met een E121-formulier aan te melden bij het lokale ziekenfonds. De President baseert zijn vonnis op dit punt op een uitleg van het Europese recht die door ons wordt betwist. Wij beraden ons in samenspraak met onze advocaat over een eventueel hoger beroep tegen dit deel van de uitspraak. Daarnaast zullen wij in ieder geval in de bodemprocedure de aansluitplicht opnieuw aanvechten. Daarnaast blijven wij van oordeel dat de Staat in ieder geval de mogelijkheid heeft – ook vanuit Europeesrechtelijk perspectief, om een totale opt out voor in het buitenland wonende gepensioneerden te realiseren. Dit is niet iets wat door de rechter kan worden afgedwongen, maar wél iets wat juridisch mogelijk is. De conclusie luidt dat de President in ieder geval op een zeer wezenlijk onderdeel de Staat in het ongelijk heeft gesteld. Daarmee is de juridische strijd nog lang niet ten einde, maar een eerste belangrijke stap in de richting van een aanvaardbare oplossing van het totale probleem is hiermee in ieder geval gezet.

…terug naar boven…

Waarschuwing

Nogmaals willen wij terugkomen op de vraag of men zich nu wél of niet dient in te schrijven bij het Centro de Saúde/Segurança Social met het E 121 formulier.

Uiteraard dient u die overweging voor u zelf te maken waarbij wij echter nogmaals willen waarschuwen voor het volgende.

Bijna alle lopende verzekeringen van Nederlandse Ziektekostenverzekeraars zijn op de een of andere manier gekoppeld aan de eerder als verplicht voorgeschreven inschrijving bij de Segurança Social. Dat betekent dat eerst gebruik dient te worden gemaakt van deze zorginstelling (CVZ) en dat eerst daarna/daarnaast de (aanvullende) verzekering in werking treedt.

Hebt u derhalve een dergelijke polis van een Nederlandse zorgverzekeraar dan is de kans heel erg groot dat, wanneer u geen inschrijving hebt bij de Segurança Social, u ook geen enkele ziektekostenverzekering hebt.

Vraag met uw Cartão de Utente ook een internationale gezondheidskaart aan, zodat u bij verblijf in andere EU landen voor spoedeisende hulp verzekerd bent.

Slechts de dure Wereldpolissen bieden een echte verzekering waarbij voorwaarde is dat in de polis iedere verwijzing naar woonlandzorg absoluut moet ontbreken.

Polissen van verzekeraars uit andere landen hebben, voor zover ons bekend is, geen enkele koppeling aan de Segurança Social zodat u daarmee dit risico niet loopt.

…terug naar boven…

DAGVAARDING 7 februari 2006

Spanje, België, Frankrijk, Portugal 08.02.2006

Ten einde de belanghebbenden, zoals aangesloten bij de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland en de Vereniging van Nederlandse Gepensioneerden in Spanje, te informeren over het door genoemde Stichting uit naam van al haar aangeslotenen tegen de Staat der Nederlanden aangespannen Kort Geding, laten wij hierbij de integrale tekst van de betreffende dagvaarding volgen.

De zitting zal plaatsvinden op 3 maart.

Namens de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland,

C.H. van der Wiel
Voorzitter

U kunt de dagvaarding in PDF vorm bij ons opvragen.

…terug naar boven…

Kort geding tegen staat (VWS) 3 Maart en advies betreffende ziektekostenverzekering

3 maart a.s. zal tegen de Nederlandse Staat (ministerie van VWS) een kort geding dienen voor de Arrondissementsrechtbank te ´s Gravenhage, aangespannen door de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland.

De inzet van de procedure is het via de rechter bevestigd krijgen een vrijheid van keuze tussen particuliere verzekering en lokale ziekenfondsverzekering voor in het buitenland wonende gepensioneerden, ook voor diegenen die zich nu al hebben laten inschrijven in het ziekenfonds van hun woonland. Die keuzevrijheid bestaat nu niet, althans niet in de ogen van de minister van VWS. Zij zijn nu verplicht zich dubbel te verzekeren (ziekenfonds en particulier) tegen exorbitant hoge kosten om dezelfde dekking te krijgen als in 2005. Zij moeten nu een tot ruim € 5000 oplopende bijdrage p.p.p.j. gaan betalen aan Nederland voor uitsluitend Portugese ziekenfondsdekking.

In de procedure wordt gevorderd die bijdrage voorshands buiten werking te stellen als men kiest voor particuliere verzekering.

Niet alleen de nieuwe wetgeving maar ook het vonnis in het proces tegen de ziektekostenverzekeraars heeft geleid tot blijvende grote verwarring met betrekking tot het aanbod, de premies en vooral de polisvoorwaarden alsmede de interpretatie die daaraan moet worden geven.

In principe biedt het woonlandpakket in Portugal, de “Segurança Social”, naar de letter, alle elementaire zorg. Een particuliere verzekering is niet strikt noodzakelijk om van deze zorg verzekerd te zijn. Maar een geplande behandeling in een Nederlands ziekenhuis is niet gedekt. Althans niet zonder expliciete toestemming van de Segurança Social. Die wordt echter nooit gegeven omdat voor de Portugese ziekenfondszorg met Nederland vaste bedragen zijn afgesproken per persoon. En AWBZ-dekking, zoals voor voormalig Ziekenfondsverzekerden, wordt in Portugal al helemaal niet gegeven door het Portugese Ziekenfonds, AWBZ-voorzieningen zoals in Nederland kent men hier niet.

In vele Nederlandse vervangende particuliere polissen die nu worden aangeboden staat een z.g. samenloopregeling d.w.z. dat slechts aanvullende dekking wordt verleend op het woonlandpakket (voor die onderdelen dus die niet door het woonlandpakket worden gedekt). Wat dan als dekking overblijft via de particuliere polis is volstrekt onduidelijk.

Het is absoluut zaak de particuliere ziektekostenverzekeraar aan te schrijven en schriftelijk te vragen wat per saldo specifiek door de aanvullende particuliere polis in het woonland wordt gedekt. Met name moet worden gevraagd of de volgende onderdelen gedekt zijn: Nederlandse huisarts, Nederlandse specialist, particulier ziekenhuis, alle voorgeschreven medicamenten, eventuele behandeling in Nederlandse ziekenhuis zonder expliciete toestemming van Portugese ziekenfonds.

Dikwijls wordt ook de vraag gesteld of men zich nu wel of niet moet laten inschrijven bij het Portugese ziekenfonds. Indien u zich niet inschrijft en u hebt geen particuliere ziektekostenverzekering, dan bent u in principe onverzekerd. Wanneer u zonder ziekenfondsdekking wel een particuliere aanvullende ziektekostenverzekering heeft of kan sluiten die verwijst naar het woonlandpakket, dan heeft u geen dekking voor de onderdelen van het woonlandpakket.

Centraal in onze rechtzaak tegen de Staat zal staan de keuzevrijheid tussen ziekenfonds of particulier en de niet verschuldigdheid van een nominale, inkomensafhankelijke en awbz-bijdrage aan Nederland als men zich alleen particulier verzekert. Bij een toewijzend vonnis kunt u kiezen voor de particuliere polis en dan zouden de particuliere verzekeringen zonder verwijzing naar het woonlandpakket weer volledig in werking moeten treden.

Mocht in onze rechtzaak een voor ons positief vonnis uitgesproken worden en u heeft zich reeds aangemeld bij de Segurança Social, dan behoeft u niet te wanhopen. U kunt zich laten uitschrijven.

In de nieuwe wetgeving staat opgenomen dat uw (op 31 december 2005) bestaande verzekering vervalt voorzover die gelijkwaardig is aan het woonlandpakket. Een niet goed doordachte clausule want verzekerden noch verzekeraars weten hiermee raad.

Wat nu te doen t.a.v. het Portugese ziekenfonds en uw Nederlandse verzekeraar.

ADVIES

Allereerst lijkt het aanbeveling te verdienen dat u zich toch (voorlopig) inschrijft bij het Portugese ziekenfonds met uw E121 formulier. Heeft u dat nog niet, belt of mailt u naar 0031104289551 of e-mail infoABZvw@cvz.nl met het verzoek u onmiddellijk een exemplaar toe te sturen. Als u dat ontvangen heeft, gaat u naar het lokale ziekenfonds (Centro de Saúde of bureau van de Segurança Social) om zich te laten inschrijven onder overlegging van het E121 formulier.

Vervolgens kunt u uw verzekeraar een brief schrijven. Hierin verzoekt u deze u te berichten of onder de aanvullende dekking vallen:

1. behandeling in het woonland door een Nederlandse huisarts of specialist;
2. specialistische behandeling en opname in een Portugees particulier ziekenhuis of een ziekenhuis in Nederland;
3. alle door vorengenoemde artsen voorgeschreven medicamenten;
4. fysiotherapie.

Mocht u onvoldoende duidelijkheid hebben over de dekking die uw aanvullende particuliere polis biedt dan kunt u tegelijk met deze brief uw verzekeraar verzoeken uw Nederlandse polis voor 2005 tot nader order op te schorten, zowel de premie als de dekking, gelet op de procedure tegen de Staat. Bij dit verzoek dient u natuurlijk wel te zorgen voor een ziekenfondsdekking of andersoortige dekking , zodat u niet onverzekerd rondloopt.

Stichting Belangenbehartiging Nederlandse gepensioneerden in het Buitenland.
2 februari 2006

De stichting BELANGENBEHARTIGING NEDERLANDSE GEPENSIONEERDEN IN HET BUITENLAND, die alle gepensioneerden buiten Nederland verenigt.

Het Bestuur bestaat uit de volgende personen:
Andriessen en Ramaer – Belgische groep
Vreeswijk – Frankrijk
Hendriks – Portugal
Van der Wiel, Overwater en Kiffen – Spanje

…terug naar boven…

Oproep aan oud Philips werknemers en andere IAK slachtoffers

Dat het sociale gezicht van Philips met het overlijden van ” meneer Frits” helemaal is verdwenen, wordt meer dan duidelijk gemaakt door asociale optreden van het bedrijf jegens zijn oud werknemers. Ziektekostenverzekeringen werden door het IAK eenzijdig opgezegd zonder dat hiervoor een alternatief c.q. aanvullend pakket ter beschikking werd gesteld.

Wij hebben dit opgenomen met Mr. Pierre Bos van het kantoor BarentsKrans, de advocaat die onze zaak behartigde tegen de zorgverzekeraars. Hij stelt vast dat Philips/IAK daarmee onjuist heeft gehandeld en hij is bereid met een cluster van gedupeerden een rechtzaak aan te spannen ter correctie daarvan.

Mocht u daarvoor belangstelling hebben, dan adviseer ik u met Mr. Bos contact op te nemen via email of per post onder toezending van kopieën van de polis, voorwaarden en correspondentie met IAK.

Mr. Bos is op volgende manieren te bereiken:

BarentsKrans advocaten notarissen mr. P.V.F. Bos
Parkstraat 107
Postbus 30457
2500 GL Den Haag
Tel. + 31 70 376 06 06
Direct dial + 31 70 376 06 53
Fax + 31 70 360 16 85
Mob. + 31 6 249 12 6 88
e-mail: bos@barentskrans.nl

Namens het bestuur VNGSINT,

Cees van der Wiel.

…terug naar boven…