Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Associação Clube Neerlandês (NCA) Portugal gehouden op 20 april 2016 in Lagoa.

Aanwezig: 8 stemhebbende leden, waaronder de voorzitter van de kascommissie, het comité van de Algemene Vergadering bestaande uit de voorzitter, twee secretarissen, bestuursleden en de leden Wim en Marja van Broekhoven.

Alle aanwezigen hebben de convocatie ontvangen alsmede de agenda die negen onderwerpen bevat.
De secretaresse wordt aangesteld als notulist van de Algemene Vergadering.

1. De voorzitter opent om 11.10 uur de vergadering, heet iedereen welkom en meldt dat de NCA in april 2002 gestart is en dat de vereniging in 2005 de officiële status van ‘Associação’ gekregen heeft. Dit is de elfde Algemene Ledenvergadering. Twee bestuursleden zijn verhinderd om aanwezig te zijn. Bestuurslid At Bockweg meldt zijn bestuursfunctie neer te leggen omwille van privéomstandigheden. Hij blijft zijn taken als vrijwilliger verderzetten, maar maakt plaats vrij voor jonger bloed.

2. De notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 20 april 2015 werden gepubliceerd op de NCA-website. Deze notulen worden unaniem goedgekeurd door de aanwezigen.

3. De voorzitter presenteert een analyse van het verloop van het ledenbestand in 2015. Er is een lichte daling van de basisleden, de volledige leden en de EU-leden tonen een forse toename.

4. De aanwezige leden krijgen een balans per 31 december 2015 en een verlies- en winstrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015. De voorzitter geeft een toelichting op elk van de afzonderlijke posten op deze twee financiële overzichten. Hij meldt dat de vereniging een verlies van 3.411,96 euro geleden heeft. Vragen worden beantwoord.

5. Het schriftelijk verslag en advies van de kascommissie wordt voorgelezen. Het advies van de kascommissie aan de Algemene Ledenvergadering om aan het bestuur van de Associação Clube Neerlandês (NCA) Portugal decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in het boekjaar 2015, wordt in stemming gebracht.
Alle aanwezige stemhebbende leden volgen het advies van de kascommissie.

6. De voorzitter geeft een overzicht van de belangrijkste doelen die in 2015 bereikt werden.
- De NCA-Infodag is nog steeds een succes.
- De NCA-groep op Facebook telt steeds meer leden.
- De voordelen van de NCA worden steeds meer in het licht gezet. Ook werd verder aandacht besteed aan de overige bedrijven die korting bieden aan de NCA-leden.

7. De voorzitter geeft een overzicht van de belangrijkste doelstellingen voor 2016.
- Een groei realiseren in het ledenaantal van 5%.
- Het negatieve resultaat wegpoetsen zodat we in ieder geval weer quitte gaan draaien.
- Wederom een NCA-Infodag organiseren voor onze leden in het midden van Portugal.

8. Rondvraag.
- Marja van Broekhoven geeft haar complimenten over het maandblad Blik op Portugal. Ze vindt het erg informatief en gevarieerd.
- Wim van Broekhoven dankt het bestuur hartelijk voor de gespendeerde tijd en energie.

9. De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 12.10 uur.