Statuten, reglementen en bestuur.

De statuten en het interne reglement zijn vastgelegd. De oprichting is gepubliceerd in de Portugese staatscourant ‘Diário da República’ van 12 mei 2005.

Op dit moment bestaat het bestuur uit

- Joost Rombouts, voorzitter
- Bruno Fermin Melo
- Ben ten Hoeve
- Corien den Ouden
- Jos de Raaij

Intern reglement Nederlandstalige Club (NCA) Portugal.

Dit reglement is een aanvulling op de statuten van de vereniging.

Artikel 1.
De Nederlandstalige Club (NCA) Portugal is opgericht op 16 maart 2005 in Lagoa en uit de oprichters en leden is een bestuur en een dagelijks bestuur samengesteld.

Artikel 2.
Lid van de Nederlandstalige Club (NCA) Portugal kunnen worden: Alle meerderjarige personen welke de Nederlandse taal spreken, ongeacht hun nationaliteit.

Artikel 3.
Zij die lid wensen te worden geven daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur van de Nederlandstalige Club (NCA) Portugal.

Artikel 4.
Het bestuur heeft het beslissingsrecht over het aannemen van nieuwe leden.

Artikel 5.
Men kan gebruik maken van een proefabonnement van 3 maanden en daarna de keuze maken voor een basislidmaatschap, een volledig of zakelijk lidmaatschap, of een EU-lidmaatschap. De contributie loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar en wordt bij een tussentijdse aanmelding verrekend.

Artikel 6.
De leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te betalen.
De Algemene Vergadering bepaalt jaarlijks de hoogte van de contributie. De basisleden, volledige en zakelijke leden, en EU-leden dienen hun contributie vooruit te betalen voor het gehele jaar.

Artikel 7.
Een persoon is pas lid wanneer aan de jaarlijkse betaling voor het lopende verenigingsjaar is voldaan.

Artikel 8.
Leden welke voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar de jaarlijkse contributie niet betaald hebben, worden geacht bedankt te hebben als lid van de vereniging.

Artikel 9.
Leden zijn gerechtigd gasten te introduceren onder hun verantwoordelijkheid. De introductie dient gemeld te worden bij het bestuur.
Introducés betalen een toeslag bij deelname aan verenigingsactiviteiten.

Artikel 10.
De voorzitter van het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging in samenwerking met de andere leden van het bestuur en het dagelijkse bestuur.

Artikel 11.
Het bestuur vergadert wanneer zij dit nodig acht en kan, indien het bestuur dit wenselijk acht, te allen tijde een algemene ledenvergadering bijeen roepen.

Artikel 12.
Voor een bestuursvergadering moeten tenminste twee leden van het bestuur aangevuld met tenminste een lid van het dagelijkse bestuur aanwezig zijn. Bij eventuele stemming hebben alle leden een stem, doch bij het staken der stemmen beslist de stem van de voorzitter. Van de vergaderingen worden notulen bijgehouden.

Artikel 13.
Leden kunnen te allen tijde bij het bestuur, mondeling of schriftelijk, de belangen van de vereniging naar voren brengen, welke door het bestuur in behandeling worden genomen.

Artikel 14.
Stemrecht in de Algemene ledenvergadering hebben de leden genoemd onder artikel 7 hiervoor.

Artikel 15.
Indien het bestuur een belangrijke beslissing moet nemen, zal een algemene ledenvergadering worden uitgeschreven waarin met meerderheid van stemmen wordt beslist.
Ieder lid kan slechts een stem uitbrengen.
Gestemd kan worden mondeling en schriftelijk.
Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.
De stemming wordt genotuleerd.

Artikel 16.
Leden kunnen, wanneer zij dat in het belang van de vereniging achten, een algemene ledenvergadering aanvragen bij het bestuur. Deze aanvraag moet ondertekend zijn door tenminste 50 rechthebbende leden. Het bestuur bepaalt de datum van de vergadering.

Artikel 17.
Bijeenkomsten en activiteiten die daartoe niet specifiek door het bestuur zijn aangewezen, dragen niet het karakter van een vergadering maar zijn bedoeld voor het onderling contact tussen de leden.

Artikel 18.
Het staat leden vrij, zonder opgave van redenen, te bedanken als lid van de vereniging door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur.

Artikel 19.
Leden waarvan het bestuur meent dat het niet wenselijk is dat zij lid blijven, kan het lidmaatschap worden ontnomen door een meerderheidsbesluit van de bestuursvergadering.

Artikel 20.
Ontbinding van de vereniging kan alleen geschieden op schriftelijke aanvraag van tenminste 25% van de leden of door het bestuur.
Het bestuur belegt daartoe een algemene ledenvergadering.
Een meerderheid van het aantal stemmen van deelnemende leden en bestuur moet voor een liquidatie worden uitgebracht wil deze geldig zijn.
De stemming geschiedt schriftelijk.

Artikel 21.
Bij ontbinding van de vereniging maakt het bestuur een afrekening op en aanwezige gelden of tekorten worden gelijkelijk over de leden verdeeld c.q. gedragen.

Artikel 22.
In alle gevallen waarin de statuten en of het intern reglement niet voorzien, beslist het bestuur.